මෙන්න Call of Duty Ghosts game එක - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, July 29, 2014

මෙන්න Call of Duty Ghosts game එක

Call of Duty Ghosts සුපිරිම ගෙම් එක දෑනටඔන්න Call Of Duty ගෙම්ස් මලවෙ අලුතින්ම අපු ගෙම්ස් එක,මෙක Play කරන්න නම් හොද ග්‍රෆික් එකක් තියෙන්න ඔනා එ වගෙමයි මෙය ලොකයෙ ජනප්‍රය ම උන ගෙම් එක වෙනවා දෑනට ,හරි වෑඩියෙ කතා නෑතුව පහලින් බලා ගමු ....

Games : Windows : Full Game : English

About the Game:

Call of Duty: Ghosts is a first person shooter video game from Activision to be the tenth main installment in the Call of Duty series.
In the near future, Earth is kinetically bombarded by an American space station called the Orbital Defense Initiative (ODIN), after being hacked by a group called the "Federation."
As a result, the global balance of power changes: Many countries are decimated, geographical landscapes have changed, and the United States doesn't exist as a superpower.
America is losing the war, but remnants of the U.S. military aren't giving up without a fight, so they all created a specialized unit called the "Ghosts".
The "Ghosts" are an elite paramilitary force of former U.S. special forces who became more skillful than the Federation's military forces that are capable of waging dangerous guerrilla warfare.
These soldiers are determined to completely annihilate them to re-establish American superiority over the world once again.....

PC System Requirements

Minimum:
OS: Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit
CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHZ / AMD Phenom X3 8750 2.4 GHZ or better
Memory: 4 GB RAM

Hard Disk Space: 28 GB
Video: NVIDIA GeForce GTS 450 / ATI Radeon HD 5870 or better

=========================================================


=========================================================හරි ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න
(Size: 28.6 GB)
මෙන්න  බාගන්න මෙහෙම ඉන්ස්ටොල් කර ගන්න........


2. Burn or mount the image.
3. Install the game.
4. Copy over the cracked content from the /Crack directory on the image to
your game install directory.
5. Play the game.
6. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!

2 comments: