මෙන්න crysis 3 game එක - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, July 29, 2014

මෙන්න crysis 3 game එක

Crysis 3 
මෙන්න යාලුවනේ ගොඬ දවසකින් ආවා පට්ට Game එකක් අරන් crysis නම කිව්වත් ඇතිනේ කට්ටිය   crysis 1 , crysis 2 සෙල්ලම් කරලා තියනවනේ ඔන්න අද ගෙනාවා ඔයාලට crysis 3 Games වලින් මමත් ගහපු පට්ටම Game එකක්  මෙන්න Link  එක බාගෙනම බලන්න............Games : Windows : Full Game : Multilanguage

About the Game:

Crysis 3 is a first-person shooter video game under development by Crytek, published by Electronic Arts .
The third game sees players take on the role of Prophet as he returns to New York in 2047, 24 years after the events of Crysis 2.
He discovers the city has been encased in a giant Nanodome created by the corrupt C.E.L.L. corporation.
The New York City Liberty Dome is a veritable urban rainforest teeming with overgrown trees, dense swamplands and raging rivers.
Within the Liberty Dome, seven distinct and treacherous environments become known as the Seven Wonders.
Prophet is said to be on a "revenge mission" after uncovering the truth behind C.E.L.L.'s motives for building the quarantined Nanodomes.
The citizens were told that the giant citywide structures were erected to protect the population and to cleanse these metropolises of the remnants of Ceph forces.
In reality, the Nanodomes are C.E.L.L.'s covert attempt at a land and technology grab in their quest for global domination.....

PC System Requirements:
Minimum:

Operating system: Windows 7 or 8
CPU: Intel Core2 Duo E6600 2.4 GHz or AMD Athlon x2 5200+ 2.7 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics hardware: NVIDIA GeForce GTS 470 or AMD/ATi Radeon HD 5450
DirectX: DirectX 11
==============================================================-
==============================================================-ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න
Download
(Size: 14.34 GB)
මෙන්න බාගන්න 


How to install:

After download is done:
- open part1 (executable file) as Administrator ,
- choose location ,
- click install ,
- wait until is done
- play game from desktop shortcut.

No comments:

Post a Comment