සුපිරි game එකක් Assassins Creed IV Black Flag - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, July 29, 2014

සුපිරි game එකක් Assassins Creed IV Black Flag

උනු උනුවෙම බාගන්න 
                        Assassins Creed IV Black Flag


                                                    ඔන්න ගොඩ කලෙකට පස්සෙ සුපිරි ගෙම් එකක් දෙන්න යන්නෙ,Assassins Creed ගෙම් මලවෙ අලුත්ම ගෙම් එක මෙන්න එහෙනම් අලුතින්ම අපු ගමන් උනු උනු වෙ බා ගන්න,Assassins Creed IV Black Flag 
Assassin's Creed IV Black Flag (c) Ubisoft

11/2013 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: Steam + UbiDRM
1 :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: Action, Adventure

The year is 1715. Pirates rule the Caribbean and have established their own
lawless Republic where corruption, greediness and cruelty are commonplace.

Key Features

* A BRASH REBEL ASSASSIN Become Edward Kenway, a charismatic yet brutal
pirate captain, trained by Assassins. Edward can effortlessly switch between
the Hidden Blade of the Assassin's Order and all new weaponry including four
flintlock pistols and dual cutlass swords.

* EXPLORE AN OPEN WORLD FILLED WITH OPPORTUNITIES Discover the largest and
most diverse Assassin's Creed world ever created. From Kingston to Nassau,
explore over 75 unique locations where you can live the life of a pirate
including:

* Loot underwater shipwrecks
* Assassinate Templars in blossoming cities
* Hunt for rare animals in untamed jungles
* Search for treasure in lost ruins
* Escape to hidden coves

* BECOME THE MOST FEARED PIRATE IN THE CARIBBEAN Command your ship, the
Jackdaw, and strike fear in all who see her. Plunder and pillage to upgrade
the Jackdaw with ammunition and equipment needed to fight off enemy ships.
The ship's improvements are critical to Edward's progression through the
game. Attack and seamlessly board massive galleons, recruit sailors to join
your crew and embark on an epic and infamous adventure.

* EXPERIENCE THE GRITTY REALITY BEHIND THE PIRATE FANTASY Stand amongst
legendary names such as Blackbeard, Calico Jack and Benjamin Hornigold, as
you establish a lawless Republic in the Bahamas and relive the truly
explosive events that defined the Golden Age of Piracy.

* THE BEST ASSASSIN'S CREED MULTIPLAYER EXPERIENCE TO DATE Put your
assassination skills to test and embark on an online journey throughout the
Caribbean. Discover a brand new set of pirate characters, and explore exotic
and colourful locations. Additionally, create your own game experience with
the new Game Lab feature craft your own multiplayer mode by choosing
abilities, rules and bonuses. Play and share your newly created mode with

your friends.
Minimum System Requirements
Operating System: Windows Vista SP2 or Windows 7 SP1 or Windows 8 (both 32/64bit versions)
Processor: Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz
RAM: 2 GB (4 GB recommended)
Video Card: Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher)
DirectX 11: DirectX June 2010 Redistributable
Disk Space: 30 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers
Peripherals: Windows-Compatible keyboard and mouse required, optional controller (Xbox 360 Controller for Windows recommended)
Multiplayer: 256 Kbps or faster broadband connection

==============================================================
ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න
Download (Size: 23.13 GB)


*කොහොමද ඉන්ස්ටොල් කර ගන්නෙ.....
2. Burn or mount the image.
3. Install the game.
4. Copy over the cracked content from the /Crack directory on the image to your game install directory.
5. Play the game.
6. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!

No comments:

Post a Comment