මෙන්න ඔයාලත් ගන්න GTA 4 game එක - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, July 31, 2014

මෙන්න ඔයාලත් ගන්න GTA 4 game එක

කවුරුත් දන්න GTA 4 මෙන්න............
අහ් මෙන්න තවත් මැක්සියක් ෆුන් 1කෙ අතල් 1කෙ ගහන්න පුලුවන් මෙක මෙක සමහරක් අය නම් ගහලත් ඇති මෙ නොගහපු අපෙ යලුවනට.............

සිරවටම මොකද නම මෙකෙ GTA IV
Gta කියන ගෙම්ස් මලවෙ 4ර වෙනි GAme 1ක තම මෙ!

හරි මෙන්න ඔන කරන System Requirements  ටික

Minimum System Requirements 

OS: Windows Vista - Service Pack 1 / XP - Service Pack 3
Processor: Intel Core 2 Duo 1.8Ghz, AMD Athlon X2 64 2.4Ghz
Memory: 1.5GB, 16GB Free Hard Drive Space
Video Card: 256MB NVIDIA 7900 / 256MB ATI X1900



==================================================================


*හරි කැමති අය මෙන්න බා ගන්න.............


Total Size13.85 GB

No comments:

Post a Comment