මෙන්න Sleeping Dogs game එක - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, July 29, 2014

මෙන්න Sleeping Dogs game එක

Sleeping Dogs සුපිරියක්

ඔන්න යලුවනෙ සුබ සන්ධයවක් කිව්වා හිහිහිහිහි අපෙ බ්ලොග් සයිට් 1කට එන්න එන්නම ප්‍රතිචර එලස් වෙනවා ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි හරි ඔන්න අද දෙන්න යන්නෙ තවත් එලකිරි වගෙ ගෙම් 1කක් මෙක ඇවිල්ලා අපි කවුරුත් දන්න වගෙ වැඩ තියන ගෙම් කැල්ලක් සුපිරියක් කිවොත් මා නිවැරදි ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්නකො කොහොමද කියලා....

Sleeping Dogs

Game Features:

A mature and gritty undercover cop drama in which you risk blowing your cover at any time.
Explosive action fueled by a seamless mix of deadly martial arts, intense gunfights and brutal takedowns.
Epic high-speed thrills: Burn up the streets or tear up the sea in a vast array of exotic cars, superbikes and speedboats.
Hong Kong is your playground: Enter illegal races, gamble on cock fights, or kick back with some karaoke.

Title: Sleeping Dogs

Genre: Action, Adventure

Developer: United Front Games
Publisher: SQUARE ENIX, Eidos Interactive
Release Date: 17 Aug 2012
Languages: English, French, German, Italian, Spanish

ඔන්න ඔන කරන සිස්ටම් රෙqවෙස්ට්මන්ට් පහලින් බා ගන්න......................

Minimum system requirements

* OS: Windows XP, Vista or Windows 7
* CPU: Pentium 4 @ 3.2 GHz
* RAM: 1.5 GB (XP) / 2 GB (Vista,7)
* HDD: 8 GB free disk space
* Graphics: 512 MB Graphics Memory with Shader 3.0
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9

Recommended system requirements

* OS: Windows XP, Vista or Windows 7
* CPU: Any dual core
* RAM: 3 GB
* HDD: 8 GB free disk space
* Graphics: 1024 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9=================================================================

ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න
Download
Total Size 5.80 GB
මෙන්න බාගන්න 

No comments:

Post a Comment