මෙන්න ගිහින් බාගන්නකො Autodesk 3DS Max - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, August 14, 2014

මෙන්න ගිහින් බාගන්නකො Autodesk 3DS Max

Download Autodesk 3DS Max 2015 For Windows


                         


මෙන්න අපේ කට්ටියට තවත් මැක්සා software කෑල්ලක්  මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ 3d editors ලාට
තමයි .තවත් ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන මේ software එක මම අද ගෙනාවා.එහෙනම් ඔයාලත් මේක 
බාගෙනම බලන්නකො.........මෙන්න  System requirements  ට්ක


Software
Operating SystemMicrosoft® Windows® 7 (SP1), Windows® 8 and Windows® 8.1 Professional operating system
BrowserAutodesk recommends the latest version of the following web browsers for access to online supplemental content:
  • Apple® Safari® web browser
  • Google Chrome™ web browser
  • Microsoft® Internet Explorer® web browser
  • Mozilla® Firefox® web browser


Hardware
CPU64-bit Intel® or AMD® multi-core processor
Graphics HardwareRefer to the Recommended Hardware wizard for a detailed list of recommended systems and graphics cards
RAM4 GB of RAM (8GB recommended)
Disk Space4.5GB of free disk space for install
Pointing DeviceThree-button mouse


පහලින් එහෙනම් බාගන්නකො

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

                                                


Language:
en
Release date:මෙන්න screenshots ටිකක්


Autodesk 3DS Max 2013

Autodesk 3DS Max

No comments:

Post a Comment