මෙන්න තවත් සුපිරි ගේමක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 2, 2014

මෙන්න තවත් සුපිරි ගේමක්

Game of Thrones-RELOADED සිර ගේමක් 

මෙන්න තවත් ෆට්ට පහර ගෙම්ස් 1කක් මෙකත් සුපිරියක් කිවොත් නිවැරදි මෙන්න එහෙනම්.......System Requirements


CPU: AMD/INTEL DUAL-CORE 2.2 GHZ

RAM: 1024 MB (XP) / 2048 MB (VISTA/7)
VGA: 256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE. ATI RADEON X1600 XT/INTEL HD/NVIDIA GEFORCE 6600 GT OR HIGHER
DX: DirectX® 9
OS: WINDOWS XP SP2/VISTA SP1/WINDOWS 7

HDD: 10 GB

Sound: DIRECTX 9 COMPATIBLE
Network: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR ONLINE GAMING AND GAME ACTIVATION
================================================================

<<<<<<<<පහලින් බා ගන්න>>>>>>>>>>


    මෙන්න බාගන්න 

No comments:

Post a Comment