මෙන්න මේක බාගත්තේ නැති අයට - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, August 12, 2014

මෙන්න මේක බාගත්තේ නැති අයට

අවා හවා ෆට්ට ගැම්ස් කැල්ලක් Sniper Elite V2මේ  ගේම්  එකේ 3 කොටස ආවනේ ඒ කිව්වේ Sniper Elite V3 එත් Sniper Elite V2 ගහපු නැති ය ඉන්නවනේ ඒඅයට මෙන්න........ගිහින් බාගන්න  
මේක  බා ගත්තෙ නැති අපෙ යලුවනට!!!!!!!!

                                       

System Requirements


CPU: Dual-core CPU with SSE3 (Intel® Pentium® D 3GHz / AMD Athlon™ 64 X2 4200) or better
RAM: 2GB system memory
VGA: Microsoft® DirectX® 10.0 compatible graphics card with 256 MB of memory (NVIDIA® GeForce® 8800 series / ATI Radeon™ HD 3870) or better
DX: DirectX 10.0
OS: Microsoft® Windows® Vista (Service Pack 2) or Windows® 7 (Windows® XP is NOT supported)
HDD: 10GB of free drive space
Sound: Microsoft® DirectX® 10.0 compatible sound card or better
Network: Free STEAM® account and internet connection required for activation. Broadban
====================================================================

පහලින් එහෙනම් බා ගන්න
මෙන්න බාගන්න 

No comments:

Post a Comment