මෙන්න පට්ට ගේමක් ගිහිල්ලා බාගන්නකො - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, August 11, 2014

මෙන්න පට්ට ගේමක් ගිහිල්ලා බාගන්නකො

Medal of Honor: Warfighter (2012)ඔන්න එහෙනම් තවත් සුපිරියක් දෙන්න යන්නෙ මත් දෑනුයි ගහල ඉවල උනෙ අහ ඔන්න එහෙනම් බලන්නකො.ෆට්ට මිශන් ටිකක් තියෙන්නෙ බලන්නකො සුපිරිය 
Medal of Honor: Warfighter (2012)The game will pick up where Medal of Honor (2010) left off from before.
Players will continue to control Tier 1 Operators through various scenarios, including rescuing hostages in Abu Sayyaf's stronghold in the Philippines, and assaulting Al-Shabaab's pirate town on the Somali Coast.
Missions will be based on several recent events and will have an overarching storyline connecting them.
The game's plot reveals Tier 1 operator Preacher returning home to find his family torn apart from years of deployment.
There will be two playable characters in the campaign. The main mission is to track down dealers of an explosive, PETN, which is discovered to have crossed borders into the United States.
The gameplay of Warfighter will include six different classes which are Assault, Sniper, Demolitions, Point Man, Heavy Gunner, and Spec Ops.
It utilizes a fire team system where two people must work together and there will be certain perks to working as a team.
"Support-actions" return in Warfighter, and now have a bigger impact on the gameplay and how you approach situations.
Also, when you have acquired a kill-streak, you are given a choice on if you want one or the other, larger kill pile-ups will have greater rewards.
The single-player will feature various locations including Bosnia, Pakistan, Philippines and Somalia.
Medal of Honor: Warfighter will have two playable characters for the single-player campaign instead of the four playable characters from Medal of Honor (2010).System Requirements:

OS: Windows Vista / 7
CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz / Athlon X2 2.7GHz
RAM: 3 GB
Hard Drive: 16GB of free space
Graphics card: NVidia 8800 GTS 512 MB VRAM or better / ATI Radeon 3870 512 MB VRAM
DirectX: DirectX 10.1 compatible
Graphics memory: 512 MB or better

ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න  

Download For Free 

Medal Of Honor Warfighter PC full game ^^nosTEAM^^ (Size: 14.56 GB) 

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න

               

No comments:

Post a Comment