මෙන්න තවත් පට්ට ගේම් කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, August 12, 2014

මෙන්න තවත් පට්ට ගේම් කෑල්ලක්

Ridge Racer Unbounded ෆට්ට කර් රෙස් ගැමක්මෙන්න තවත් මැක්සා ගේම් එක ඔයාලත් මේක ගහලම බලන්නකො මට නම් මේක සුප්පා........  

Minimum System Requirements: 

CPU: Dual Core Athlon x2 2.6 GHz or Intel Equivalent
RAM: 2 GB RAM 
VGA: 512 MB RAM, ATI Radeon 4850 or higher, NVIDIA GeForce 8800 GT or higher 
DX: 9.0c 
OS: Windows XP, Vista SP2 32-bit, 7. [Windows up to date and latest service pack installed] 
HDD: 3 GB HD space 
Sound: DirectX Compatible 
Network: Broadband Internet connection
=================================================================
මෙන්න එහෙනම් බා ගන්න

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න

මෙහෙමයි කර ගන්නෙ
INSTALL NOTES


2. Mount or burn image
3. Install
4. Copy everything from the SKIDROW folder into the game installation
5. Play the game
6. Support the companies, which software you actually enjoy!


No comments:

Post a Comment