මෙන්න අපේ කට්ටියට ගොඩක් වටිනා ලිපියක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, August 13, 2014

මෙන්න අපේ කට්ටියට ගොඩක් වටිනා ලිපියක්

                                         

                                                         


මෙන්න  ඔයාලට ගොඩක් වටිනා ලිපියක්.මේක ගොඩක්ම වටින්නේ Computer Hardware  පැත්තෙන් යන අයටයි.එහෙම කියල ඔයාලා නොබලා ඉන්න එපා මේක අනිත් කස්ටියටත් ගොඩක් වටිනා ලිපියක් .මේ ලිපිය  ඇවිල්ලා windows operating system ඔක්කොගෙම  ඒවගේ ( CD ) Setup Keys තියෙනවා........ඔයාලත් එහෙනම් බලන්නකො................


                                             
                                                 


   Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1 
   Client Setup Keys..........
                 
                   
Operating system edition
KMS Client Setup Key
Windows 8.1 Professional
GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional N
HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise
MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N
TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows Server 2012 R2 Server Standard
D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter
W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials
KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

                                               

                                           


     Windows Server 2012 and Windows 8 
     Client Setup Keys.........


Operating system edition
KMS Client Setup Key
Windows 8 Professional
NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional N
XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise
32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N
JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows Server 2012
BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N
8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language
2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific
4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server Standard
XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 Multi Point Standard
HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 Multi Point Premium
XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter
48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P                                       

                                     


          Windows 7 and Windows Server 2008 R2........Operating system edition
KMS Client Setup Key
Windows 7 Professional
FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N
MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E
W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise
33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N
YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E
C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2008 R2 Web
6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC edition
TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard
YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise
489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter
74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems
GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V                                    
                        Windows Vista and Windows Server 
                2008............


Operating system edition
KMS Client Setup Key
Windows Vista Business
YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N
HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise
VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N
VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Web Server 2008
WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard
TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise
YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC
RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter
7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK                                       එහෙනම් මේකට කොමෙන්ටුවක් දාලම යමුකෝ................
                                                        එහෙනම් මං ගියා............
                                                      ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!  

2 comments: