ඔන්න ගෙනවා සුපිරි ගේම් කෑල්ලක්

Total War: Rome II රොමන් වරුන් සමග

              
              


ඔන්න අද දෙන්න යන්නෙ අලුතින්ම අපු ගෙම්ස් එකක් මෙක ඈවිල්ලා රොමන් වරුන් ගෙ සටනක් ගොඩක් පට්ට බලන්නකො කොහොමද කියලා මුලින්ම......
Total War: Rome II



Total War: Rome II Update 7 Incl DLC (c) Sega

11/2013 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: Steam+CEG+Updates
- :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: Strategy
This release also includes the following DLC:
- Greek States Culture Pack
- Nomadic Tribes Culture Pack
- Blood & Gore
Key Features
~~~~~~~~~~~~



* Plan your conquest of the known world in a massive sandbox turn-based
campaign mode (supporting additional 2-player cooperative & competitive
modes). Conspiracies, politics, intrigue, revolts, loyalty, honour,
ambition, betrayal. Your decisions will write your own story.



* Build vast armies and take to the battlefield in real-time combat mode.
Put your tactical skills to the test as you directly control tens of
thousands of men clashing in epic land and sea battles.



* Play for the glory of Rome as one of three families or take command of a
huge variety of rival civilisations - each offers a notably different form
of gameplay experience with hundreds of unique units from siege engines
and heavy cavalry to steel-plated legionaries and barbarian berserkers.



* See exotic ancient cities and colossal armies rendered in incredible
detail, as jaw-dropping battles unfold. Detailed camera perspectives allow
you to see your men shout in victory or scream in pain on the frontline,
while a new tactical cam allows a god's eye view of the carnage to better
inform your strategic decisions.



* Extremely scalable experience, with gameplay and graphics performance
optimised to match low and high-end hardware alike.

ඔන කරන  System Requirements ටික මොනවද බලන්න පහලින්




Minimum System Requirements

Processor: 1GHz Pentium III or equivalent
RAM: 256MB
Video Memory: 64MB
Hard Drive Space: 2.9GB
Operating System: Windows 98SE/ME/2000/XP
DirectX Version: 9.0b

Recommended System Requirements

Processor: 2GHz Pentium IV or equivalent
RAM: 512MB
Video Memory: 128MB
Hard Drive Space: 3.4GB



 =========================================================



                               



                              



                              




                               



                               




                              




 =========================================================



ඔන්න එහෙනම් පහලින් බාගන්න  
(Size: 1.74 GB)

      
       


====== Included ======


Total War: Rome II - Greek States Culture Pack

 
 +++++ How To install ++++++ 


1. Unrar


2. Use the patcher to patch the install dir of Total.War.ROME.II-RELOADED
with crack added (and/or with update 1/2/3 applied).
Copy the patch into game install dir and run it.
You will need ~10gb free space to do this.


3. Copy over the cracked content from the /Crack directory to your game
install directory.


4. Play the game.

5. If you like this game, BUY IT!

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.