ඔන්න ගෙනවා සුපිරි ගේම් කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, August 29, 2014

ඔන්න ගෙනවා සුපිරි ගේම් කෑල්ලක්

Total War: Rome II රොමන් වරුන් සමග

              
              


ඔන්න අද දෙන්න යන්නෙ අලුතින්ම අපු ගෙම්ස් එකක් මෙක ඈවිල්ලා රොමන් වරුන් ගෙ සටනක් ගොඩක් පට්ට බලන්නකො කොහොමද කියලා මුලින්ම......
Total War: Rome IITotal War: Rome II Update 7 Incl DLC (c) Sega

11/2013 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: Steam+CEG+Updates
- :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: Strategy
This release also includes the following DLC:
- Greek States Culture Pack
- Nomadic Tribes Culture Pack
- Blood & Gore
Key Features
~~~~~~~~~~~~* Plan your conquest of the known world in a massive sandbox turn-based
campaign mode (supporting additional 2-player cooperative & competitive
modes). Conspiracies, politics, intrigue, revolts, loyalty, honour,
ambition, betrayal. Your decisions will write your own story.* Build vast armies and take to the battlefield in real-time combat mode.
Put your tactical skills to the test as you directly control tens of
thousands of men clashing in epic land and sea battles.* Play for the glory of Rome as one of three families or take command of a
huge variety of rival civilisations - each offers a notably different form
of gameplay experience with hundreds of unique units from siege engines
and heavy cavalry to steel-plated legionaries and barbarian berserkers.* See exotic ancient cities and colossal armies rendered in incredible
detail, as jaw-dropping battles unfold. Detailed camera perspectives allow
you to see your men shout in victory or scream in pain on the frontline,
while a new tactical cam allows a god's eye view of the carnage to better
inform your strategic decisions.* Extremely scalable experience, with gameplay and graphics performance
optimised to match low and high-end hardware alike.

ඔන කරන  System Requirements ටික මොනවද බලන්න පහලින්
Minimum System Requirements

Processor: 1GHz Pentium III or equivalent
RAM: 256MB
Video Memory: 64MB
Hard Drive Space: 2.9GB
Operating System: Windows 98SE/ME/2000/XP
DirectX Version: 9.0b

Recommended System Requirements

Processor: 2GHz Pentium IV or equivalent
RAM: 512MB
Video Memory: 128MB
Hard Drive Space: 3.4GB =========================================================                                                                                           
                                                              
                              
 =========================================================ඔන්න එහෙනම් පහලින් බාගන්න  
(Size: 1.74 GB)

      
       


====== Included ======


Total War: Rome II - Greek States Culture Pack

 
 +++++ How To install ++++++ 


1. Unrar


2. Use the patcher to patch the install dir of Total.War.ROME.II-RELOADED
with crack added (and/or with update 1/2/3 applied).
Copy the patch into game install dir and run it.
You will need ~10gb free space to do this.


3. Copy over the cracked content from the /Crack directory to your game
install directory.


4. Play the game.

5. If you like this game, BUY IT!

No comments:

Post a Comment