මෙන්න තවත් පට්ට ගේමක්

Deadfall Adventures ගහමුද ?ඔන්න තවත් සුපිරි හෙම් කෑල්ලක් ලගදි නිකුත් උන එකක්.ලගදී කිව්වට ලගදිමත් නෙවෙ ඉතින්........ 
Deadfall AdventuresInfo:
Deadfall Adventures is an action-driven first-person shooter, spiced up with elements from action-adventure games. Become an adventurer, hunt for treasures, explore unknown regions of the world and rescue the damsel in distress from the clutches of enemies, both earthly and not-so-earthly.

Genre: First-Person Shooter
Publisher: Nordic Games Publishing
Developer: Farm 51
Release Name: Deadfall.Adventures-RELOADED
Size: 6.76 GB

Features
Deadfall Adventures takes the classic adventure genre and combines it with fast paced action associated with First Person Shooters.


Minimum System Requirements
OS: Windows XP SP3, Vista or Windows 7
CPU: Intel Core 2 Duo @ 2 GHz / AMD Athlon 64 X2 equivalent
RAM: 2 GB
HDD: 5 GB free disk space
Graphics: 256 MB Graphics Memory
Sound Card: DirectX 9 Compatible
DirectX: Version 9

Recommended System Requirements

OS: Windows XP SP3, Vista or Windows 7
CPU: 2.4 GHz Quad Core processor
RAM: 3 GB
HDD: 5 GB free disk space
Graphics: 512 MB Graphics Memory
Sound Card: DirectX 9 Compatible
DirectX: Version 9

=========================================================
 =========================================================

ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

DownloadSize: 6.77 GB)

Installation:
1. Burn or mount the image.
2. Install the game.
3. Copy over the cracked content from the /Crack directory on the image to
your game install directory.
4. Play the game.

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.