මෙන්න තවත් පට්ට ගේමක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, August 12, 2014

මෙන්න තවත් පට්ට ගේමක්

Deadfall Adventures ගහමුද ?ඔන්න තවත් සුපිරි හෙම් කෑල්ලක් ලගදි නිකුත් උන එකක්.ලගදී කිව්වට ලගදිමත් නෙවෙ ඉතින්........ 
Deadfall AdventuresInfo:
Deadfall Adventures is an action-driven first-person shooter, spiced up with elements from action-adventure games. Become an adventurer, hunt for treasures, explore unknown regions of the world and rescue the damsel in distress from the clutches of enemies, both earthly and not-so-earthly.

Genre: First-Person Shooter
Publisher: Nordic Games Publishing
Developer: Farm 51
Release Name: Deadfall.Adventures-RELOADED
Size: 6.76 GB

Features
Deadfall Adventures takes the classic adventure genre and combines it with fast paced action associated with First Person Shooters.


Minimum System Requirements
OS: Windows XP SP3, Vista or Windows 7
CPU: Intel Core 2 Duo @ 2 GHz / AMD Athlon 64 X2 equivalent
RAM: 2 GB
HDD: 5 GB free disk space
Graphics: 256 MB Graphics Memory
Sound Card: DirectX 9 Compatible
DirectX: Version 9

Recommended System Requirements

OS: Windows XP SP3, Vista or Windows 7
CPU: 2.4 GHz Quad Core processor
RAM: 3 GB
HDD: 5 GB free disk space
Graphics: 512 MB Graphics Memory
Sound Card: DirectX 9 Compatible
DirectX: Version 9

=========================================================
 =========================================================

ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

DownloadSize: 6.77 GB)

Installation:
1. Burn or mount the image.
2. Install the game.
3. Copy over the cracked content from the /Crack directory on the image to
your game install directory.
4. Play the game.

No comments:

Post a Comment