මෙන්න තවත් පට්ට ගේමක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 16, 2014

මෙන්න තවත් පට්ට ගේමක්

Pro Evolution Soccer 2013 DEMO


ඔන්න දෙන්න යන්නෙ කොල්ල සුපිරි ගෙම්ස් 1කක් අලුතින්ම අපු පහරක් හැබයි තම ඩෙමො තමා ඔන්න එහෙනම්...
Pro Evolution Soccer 2013 DEMOPES 2013 marks the huge advance for football simulation, with the new video game offering PES FullControl wherein players are given total control over every pass, shot and first touches to the ball. Likewise , Pro-Active AI ensures that players move as they should both on and off the ball, creating a truly authentic big match experience. The Player ID system then enhances the feeling of individuality, with players that not just move and look like their real life counterparts, but also play just like them.


PES 2013 demo allows any difficulty setting to be used, and boasts localised language settings.PES 2013 First Demo features eight fully licensed teams : Germany, England, Portugal, and Italy showcase European football, while Santos FC, SC International, Fluminense and Flamengo are available in the Copa Libertadores mode.Publisher: Konami

World release date: 24.10.2012
Europe release date: 24.10.2012
Platforms: PC – PES 13 – DEMO
Play modes: Single/Multiplayer
Game language: MULTI
1 GB================================================================

ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න..
මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 


( Download Size 1GB )

No comments:

Post a Comment