මෙන්න තවත් පට්ට ගේම් කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, August 8, 2014

මෙන්න තවත් පට්ට ගේම් කෑල්ලක්

THE WALKING DEAD EPISODE 2 STARVED FOR HELP
                               
                               

ඔන්න දෙන්න යන්න අලුතින්ම අපු ටිකක අමුතු තලෙ එ කිව්වෙ ටිකක් බය හිතෙන ගැම් කැල්ලක්....
THE WALKING DEAD EPISODE 2 STARVED FOR HELP-TINYISO


ඔන්න ඔන කරන SR ටික

Minimum:


OS: XP Service Pack 3
Processor: 2.0 GHz Pentium 4 or equivalent
Memory: 3 GB RAM
Hard Disk Space: 2 GB Space Free
Video Card: ATI or NVidia card w/ 512 MB RAM (Not recommended for Intel integrated graphics)
DirectX®: Direct X 9.0c
Sound: Direct X 9.0c sound device

Recommended:

OS: Windows 7
Processor: Core 2 Duo 2GHz or equivalent
Memory: 3 GB RAM
Hard Disk Space: 2 GB Space Free
Video Card: ATI or NVidia card w/ 1024 MB RAM (Not recommended for Intel integrated graphics)
DirectX®: Direct X 9.0c
Sound: Direct X 9.0c sound device


The Walking Dead Episode 2 Starved for Help-TiNYiSO
Size: 1.5 GB==================================================================

හරි ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

No comments:

Post a Comment