මෙන්න තවත් සුපිරි බඩුවක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, August 28, 2014

මෙන්න තවත් සුපිරි බඩුවක්

D-Day - PC Game.......

මෙන්න Army ගේම් වලට ආස කස්ටියට මම ගේනවා D-Day ගේම් කෑල්ලක්,වැඩි කතනතුව ගේම් එක කොහොමද බලාගන්න ඕනෙනම් පහල තියෙන Screen Shots ටික බලන්නකො එහෙනම්.........


D-Day

 • Publisher: O~3 Entertainment
 • Developer: Digital Reality
 • Release Date: December 6, 2004
 • Genre: Real-Time Strategy

About D-Day

D-Day is a 3D over the top tactical warfare game that will offer players an extremely detailed representation of World War II. The developers interviewed survivors of D-Day to find out what were the significant events and battles of D-Day. For so many years everyone just thinks of the Normandy Beach as the only place a battle took place on D-Day. But there was more than just one battle, and the developers are including these conflicts in the game. So now it’s up to you to win the battles on D-Day.

Minimum System Requirements

 • OS: Windows XP/Vista/7
 • Processor: Intel Pentium 4 @ 3.0 GHz / AMD Athlon 64 3500+
 • Memory: 1 Gb
 • Hard Drive: 5 Gb free
 • Video Memory: 128 Mb
 • Video Card: nVidia GeForce 6600 / ATI Radeon 9600
 • Sound Card: DirectX Compatible
 • DirectX: 9.0c
 • Keyboard
 • Mouse
                                          කොහොමද ගේම් එක වාසි නේද?එහෙනම් පහලින් බාගන්නකො.

No comments:

Post a Comment