මෙන්න පරණ උනාට මැක්සා ගේම් කෑල්ලක්

Project I.G.I 2 Covert Strike පරන උනට මැක්සා
ඔන්න තවත් පරන ගෙම් 1කක් මෙක අවිල්ල කවුරුත් දන්නව ඔන කොම්පියුටර් 1කක් ගහන්න පුලුවන් 

Project I.G.I 2 Covert Strikeඔන්න එහෙනම් පහලින් System Requirements ටික බලා ගන්නකො

Publisher: Codemasters
Developer: Innerloop Studios
Release Date: March 3, 2003
Genre: First Person Shooter, Stealth

Minimum System Requirements for PC Game – Project IGI 2 :Covert Strike
* OS: Windows XP, Vista
* CPU: Intel 1 Ghz
* RAM: 128 MB
* HDD: 1.37 GB free disk space
* Graphics: 32 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 8
* DirectX: Version 8.1


Recommended System Requirements for PC Game – Project IGI 2 :Covert Strike* OS: Windows XP, Vista

* CPU: 1.4 Ghz
* RAM: 512 MB
* HDD: 1.37 GB free disk space
* Graphics: 32 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9.0c


=====================================================================

ගෙම් 1ක පොඩි උනට ෆට්ට නෙ මෙන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.