මෙන්න පරණ උනාට මැක්සා ගේම් කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 16, 2014

මෙන්න පරණ උනාට මැක්සා ගේම් කෑල්ලක්

Project I.G.I 2 Covert Strike පරන උනට මැක්සා
ඔන්න තවත් පරන ගෙම් 1කක් මෙක අවිල්ල කවුරුත් දන්නව ඔන කොම්පියුටර් 1කක් ගහන්න පුලුවන් 

Project I.G.I 2 Covert Strikeඔන්න එහෙනම් පහලින් System Requirements ටික බලා ගන්නකො

Publisher: Codemasters
Developer: Innerloop Studios
Release Date: March 3, 2003
Genre: First Person Shooter, Stealth

Minimum System Requirements for PC Game – Project IGI 2 :Covert Strike
* OS: Windows XP, Vista
* CPU: Intel 1 Ghz
* RAM: 128 MB
* HDD: 1.37 GB free disk space
* Graphics: 32 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 8
* DirectX: Version 8.1


Recommended System Requirements for PC Game – Project IGI 2 :Covert Strike* OS: Windows XP, Vista

* CPU: 1.4 Ghz
* RAM: 512 MB
* HDD: 1.37 GB free disk space
* Graphics: 32 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9.0c


=====================================================================

ගෙම් 1ක පොඩි උනට ෆට්ට නෙ මෙන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

No comments:

Post a Comment