මෙන්න ගෙනවා පට්ට ගේම් කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 16, 2014

මෙන්න ගෙනවා පට්ට ගේම් කෑල්ලක්

The Sims 3 Generations


මෙන්න ගේනවා අපේ කොල්ලන්ට පට්ටම පට්ට ගේම් එකක්,ඔයාලත් මේ ගේම් එක බාගෙනම බලන්නකො.මේක ඇවිල්ලා සුපිරි ගේම් කෑල්ලක් ඔයාලත් බාගෙනම බලන්නකො..........

The Sims 3: Generations (c) Electronic Arts Inc.
05/2011 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: DVD Check
1 :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: FamilyEnjoy a whole spectrum of rich life experiences with your Sims! Start off in 
the imagination-fuelled world of childhood and embrace the drama of the teen
years. Experience the complicated realities of adult life, then reap the
benefits of growing up in each life stage. A wealth of new options and
activities makes your Sims' lives more meaningful than ever before, whatever
their ages. With new celebrations, dramatic life events, and all-new ways
for your Sims to express their creativity, The Sims 3 Generations lets your
Sims live life to the fullest!

Minimum System Requirements

* OS: Windows XP, Vista or Windows 7
* CPU: Intel Pentium 4 @ 2.0 GHz / AMD Athlon XP 2000+
* RAM: 1 GB
* HDD: 6.3 GB free disk space
* Graphics: 64 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9

Recommended System Requirements

* OS: Windows XP, Vista or Windows 7
* CPU: Intel Core 2 DUO @ 2.5 GHz / AMD Athlon 64 X2 5200+
* RAM: 2 GB
* HDD: 6.3 GB free disk space
* Graphics: 768 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9
==============================================================

ඔන්න පහලින් බා ගන්න


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

මෙ විදිහට ඉන්ස්ටොල් කර ගන්න
1. Unrar.
2. Burn or mount the image.
3. Install the game. Use the keygen in the /Crack dir on the DVD when
prompted for a key.
4. Copy over the cracked content from the /Crack dir on the DVD to your
<Sims 3>GameBin dir, i.e. the install dir of the main game.
5. Play the game using the launcher in the <install>GameBin dir, i.e. the
install dir of the addon.
6. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!

No comments:

Post a Comment