මෙන්න ගෙනවා පට්ට ගේම් කෑල්ලක්

The Sims 3 Generations


මෙන්න ගේනවා අපේ කොල්ලන්ට පට්ටම පට්ට ගේම් එකක්,ඔයාලත් මේ ගේම් එක බාගෙනම බලන්නකො.මේක ඇවිල්ලා සුපිරි ගේම් කෑල්ලක් ඔයාලත් බාගෙනම බලන්නකො..........

The Sims 3: Generations (c) Electronic Arts Inc.
05/2011 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: DVD Check
1 :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: FamilyEnjoy a whole spectrum of rich life experiences with your Sims! Start off in 
the imagination-fuelled world of childhood and embrace the drama of the teen
years. Experience the complicated realities of adult life, then reap the
benefits of growing up in each life stage. A wealth of new options and
activities makes your Sims' lives more meaningful than ever before, whatever
their ages. With new celebrations, dramatic life events, and all-new ways
for your Sims to express their creativity, The Sims 3 Generations lets your
Sims live life to the fullest!

Minimum System Requirements

* OS: Windows XP, Vista or Windows 7
* CPU: Intel Pentium 4 @ 2.0 GHz / AMD Athlon XP 2000+
* RAM: 1 GB
* HDD: 6.3 GB free disk space
* Graphics: 64 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9

Recommended System Requirements

* OS: Windows XP, Vista or Windows 7
* CPU: Intel Core 2 DUO @ 2.5 GHz / AMD Athlon 64 X2 5200+
* RAM: 2 GB
* HDD: 6.3 GB free disk space
* Graphics: 768 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9
==============================================================

ඔන්න පහලින් බා ගන්න


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

මෙ විදිහට ඉන්ස්ටොල් කර ගන්න
1. Unrar.
2. Burn or mount the image.
3. Install the game. Use the keygen in the /Crack dir on the DVD when
prompted for a key.
4. Copy over the cracked content from the /Crack dir on the DVD to your
<Sims 3>GameBin dir, i.e. the install dir of the main game.
5. Play the game using the launcher in the <install>GameBin dir, i.e. the
install dir of the addon.
6. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.