මෙන්න එහෙනම් බාගන්න Call of Duty 2 - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, August 4, 2014

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න Call of Duty 2

Call of Duty 2

ඔන්න කස්ටිය අපිට චොදනා කරනවා අපි දන සමහරක් ගැම්ස් එයලගෙ කොම්පියුටර් වල ගහන්න බැ කියලා එ කිව්වෙ පර්ෆොමන්ස් අඩුයි ලු හිහිහිහිහි මෙන්න එහෙනම් අපි කවුරුත් දන්න Call of Duty  ගැම්ස් මලවෙ   Call of Duty 2   ගැම්  1ක මෙකත් සිරවට ෆට්ට බලන්නකො,Call of Duty 2 redefines the cinematic intensity and chaos of battle as seen through the eyes of ordinary soldiers fighting together in epic WWII conflicts. The sequel to 2003′s Call of Duty, winner of over 80 Game of the Year awards, Call of Duty 2 offers more immense, more intense, more realistic battles than ever before

Minimum System Requirements

Operating System: Mac OS X 10.6.8 or later
CPU Processor: Intel Core 2 Duo
CPU Speed: 1.8 GHz
Memory: 512 MB
Video Memory (VRam): 128 MB
Hard Disk Space: 4.0 GB free disk space
Video Card: ATI Radeon 9600 Video Card / NVidia Geforce FX 5200
Media Required (Boxed Version Only): DVD-ROM
Peripherals: Macintosh mouse and keyboard


Supported Video Cards


Nvidia: 7300, 7600, 8600, 8800, 9400, 9600, GT 120, 320M, 330M
ATI: X1600, X1900, HD 2600, HD 3870, HD 4670, HD 4850, HD 5670, HD 5750, HD 5770, HD 5870, HD 6750
Intel HD Graphics 3000

Languages: English, French and German.


============================================================


ඔන්න එහෙනම් ටොරන්ට් වලින් බා ගන්න
මෙන්න බාගන්න 
ඔන්න මෙන්න මෙ විදිහට ඉන්ස්ටොල් කර ගන්න
Online Serial=
 1.Install
2.Use Serial
3.Move and replace the crack into the games dir -------MORE INFO IN README FILE-----

No comments:

Post a Comment