මෙන්න Call Of Duty 3 ගිහින් බාගන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, August 4, 2014

මෙන්න Call Of Duty 3 ගිහින් බාගන්න

මෙන්න එහෙනම් Call Of Duty 3
                                   

                                                   ගැම්ස් මාලවෙ අංක 3 හෙවත් Call Of Duty 3 ගැම් 1ක මෙන්න මෙකත් පට්ට පහරක්..

මෙකත් ලුස් නැතුව ඔනම පරිගනකයක ගහන්න පුලුවන් ඔන්න ඔන කරන සිස්ටම් රික්වෙස්ට්මන්ට් ටික බලා ගන්නකො.............Minimum System Requirements

- 3D Hardware Accelerator Card required - 100% DirectX® 9.0C compatible 32MB hardware T&L-capable video card and latest drivers
- Pentium® III 600MHz or Athlon® 600MHz processor or higher for systems with Windows® 98/ME
- Pentium® III 700MHz or Athlon® 700MHz processor or higher for systems with Windows® 2000/XP

- English version of Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP
- 128MB of RAM
- 8x CD-ROM drive (1200 K/sec sustained transfer rate) and latest drivers
- 1.4GB of uncompressed free hard disk space (plus 400MB for Windows® 98/ME swap file, 600MB for Windows® 2000/XP swap file)
- 100% DirectX® 9.0C compatible 16-bit sound card and latest drivers
- 100% Windows® 98/ME/2000/XP compatible mouse, keyboard and latest drivers
- DirectX® 9.0C

ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 


* Install                                                                                                                                                     
* play                                                                                                                                                        
 * Enjoy!!                                                                                                                                                        

No comments:

Post a Comment