මෙන්න Call of duty 4 Modern Warfare - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, August 4, 2014

මෙන්න Call of duty 4 Modern Warfare

Call of duty 4 Modern Warfare 100% වැඩ ඔන්න එහෙනම්


ඔන්න දෙන්න යන්නෙ Call of duty 4 හෙවත් Modern Warfare ඔන්න එහෙනම්
Modern Warfare2ක Modern Warfare3න දුන්න නෙ මතක ඇති නෙ..............

Required (min) Specs”

CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz or AMD(R) Athlon(TM) 64 2800+ processor or any 1.8Ghz Dual Core Processor or better supported
RAM: 512MB RAM (768MB for Windows Vista)
Harddrive: 8GB of free hard drive space
Video card (generic): NVIDIA(R) Geforce(TM) 6600 or better or ATI(R) Radeon(R) 9800Pro or better

“Recommended Specs”

CPU: 2.4 GHz dual core or better is recommended
RAM: 1GB for XP; 2GB for Vista is recommended
Harddrive: 8GB of free hard drive space
Video card: 3.0 Shader Support recommended. Nvidia Geforce 7800 or better or ATI Radeon X1800 or better
====================================================================
මෙන්න එහෙනම් පහලින්  බාගන්න 
මෙන්න බාගන්න 


No comments:

Post a Comment