මෙන්න Call Of Duty 6 - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, August 4, 2014

මෙන්න Call Of Duty 6

මෙන්න Call Of Duty Modern Warfare 2

Call Of Duty Modern Warfare 2 තවත් පට්ට game එකක් අපේ යාළුවන්ට මෙන්න බාගන්න මෙන්න ඔන කරන  MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:


• Hard Drive Requirements: 16 GB free hard drive space

• Operating System: Windows Vista/XP (but Win 7 will be compatible)
• CPU: AMD 64 3200+ or Intel Pentium 4 3.0GHz or better
• RAM: 512 MB RAM (XP) / 1 GB RAM (VISTA) / (Assume 1 GB RAM for Win 7)
• Video Card: Shader 3.0 or better 256 MB nVidia GeForce 6600GT / ATI Radeon 1600XT or bette======================================================================

මෙන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න


මෙන්න බාගන්න 

No comments:

Post a Comment