මෙන්න Call of Duty 7

Call of Duty Modern Warfare 3-RELOADED 
                   

                               
                                         

 අලුතින්ම අපු ෆට්ට ගැම් 1කක්.call of duty modern warfare 3  මර මැක්ස් මෙන්න එහෙනම් කොහොමද කියලා බලා ගන්නකො!

Call.of.Duty.Modern.Warfare.3-RELOADED


මෙන්න ඔන කරන System Requirements බලා ගන්නකො


System Requirements


CPU: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better


RAM: 2GB RAM

VGA: Shader 3.0 or better 256 MB NVIDIA®GeForce™ 8600GT / ATI® Radeon™ X1950 or better
DX: DirectX® 9.0C or later
OS: Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
HDD: 16 GB free hard drive space======================================================================

ඔන්න පහලින්  එහෙනම් බාගන්න
මෙන්න බාගන්න 

මෙහි අන්තර්ගතය
Call.of.Duty.Modern.Warfare.3-RELOADED-[BTARENA.org].iso (Size: 13.82 GB)
COD.Modern.Warfare.3-RELOADED-[BTARENA.org]-DVD1.iso 7.78 GB
COD.Modern.Warfare.3-RELOADED-[BTARENA.org]-DVD2.iso 6.04 GB
reloaded.nfo


මෙහෙමයි Install කර ගන්නෙ!
Install notes:

1. Burn or mount the image.
2. Install
3. Copy over the cracked content from the Crack dir on DVD2 to your installation dir.
4. Play

No comments

ඔබගේ වටිනා අදහස් අප සමග බෙදා ගන්න comment එකකින් ගුන දොස් කියල යන්න ඒක අපිට ශක්තියක්.