මෙන්න Call of Duty 7 - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, August 4, 2014

මෙන්න Call of Duty 7

Call of Duty Modern Warfare 3-RELOADED 
                   

                               
                                         

 අලුතින්ම අපු ෆට්ට ගැම් 1කක්.call of duty modern warfare 3  මර මැක්ස් මෙන්න එහෙනම් කොහොමද කියලා බලා ගන්නකො!

Call.of.Duty.Modern.Warfare.3-RELOADED


මෙන්න ඔන කරන System Requirements බලා ගන්නකො


System Requirements


CPU: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better


RAM: 2GB RAM

VGA: Shader 3.0 or better 256 MB NVIDIA®GeForce™ 8600GT / ATI® Radeon™ X1950 or better
DX: DirectX® 9.0C or later
OS: Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
HDD: 16 GB free hard drive space======================================================================

ඔන්න පහලින්  එහෙනම් බාගන්න
මෙන්න බාගන්න 

මෙහි අන්තර්ගතය
Call.of.Duty.Modern.Warfare.3-RELOADED-[BTARENA.org].iso (Size: 13.82 GB)
COD.Modern.Warfare.3-RELOADED-[BTARENA.org]-DVD1.iso 7.78 GB
COD.Modern.Warfare.3-RELOADED-[BTARENA.org]-DVD2.iso 6.04 GB
reloaded.nfo


මෙහෙමයි Install කර ගන්නෙ!
Install notes:

1. Burn or mount the image.
2. Install
3. Copy over the cracked content from the Crack dir on DVD2 to your installation dir.
4. Play

No comments:

Post a Comment