මෙන්න බාගන්න Call of Duty Black Ops 2 - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, August 4, 2014

මෙන්න බාගන්න Call of Duty Black Ops 2

Call of Duty Black Ops 2 බාගෙන සෙල්ලම් කරන්නකෝ


Call of Duty Black Ops 2 සිර ගෙමක් ගෙම් ගහන අයට නම් මර ෆන් 1කක් ගන්න පුලුවන් ෆට්ට ගෙමක්, ඔන්න ඉස්සෙල්ලා අපි Call of Duty Black Ops 1 එක දුන්නා එහෙනම් මෙන්න බාගන්න Call of Duty Black Ops 2මේකට මෙහෙම තමයි කොම්පියුටරේ සිස්ටම් එක ඉල්ලන්නේ..

• OS: Windows XP, Vista, 7
• CPU: Core 2 Duo E6600 or AMD Phenom X3 8750 or better
• RAM: 2GB
• HDD: 12GB of free space
• VIDEO: Shader 3.0 or better; 256MB NVIDIA GeForce 8600GT
DirectX 9.0c or better
• SOUND: DirectX 9.0c-compatible
• DirectX: 9.0c========================================================================Call of Duty Black Ops 1 ප්ලෙ කරන්න ඔන කරන  System requirements:මෙකෙන් බලා ගන්න

System requirements:

Operating System: Windows XP / Vista / 7
Processor: Intel Core 2 Duo E6600, AMD Phenom X3 8750 or better
Memory: 1GB Windows XP, 2 GB Windows Vista, 7
Graphic: Graphics Card NVIDIA GeForce 8600GT, ATI Radeon X1950 Pro or better with 256 MB of graphics memory with 

support for Shader 3.0
Sound Card: Sound device compatible with DirectX ® 9.0
Hard Disk Space: 12GB available                                                          
                              
                                                          

                                                         
                           
                          
================================================================

හරි එන්න එහෙනම් බා ගන්න

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

No comments:

Post a Comment