මෙන්න තවත් පට්ට Payer එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, August 20, 2014

මෙන්න තවත් පට්ට Payer එකක්

Download GOM Media Player 2014 (Latest Version)


                                
                                  

මෙන්න අපේ කස්ටියට ගෙනවා පට්ට player එකක් මේක ඇවිල්ලා  GOM Media Player 2014 
අලුත්ම එක  එහෙනම් මේක ඔයාලත් බාගෙනම බලන්නකො.මටනම් මේක සුපෙර්........ 


                        

GOM Media Player Features:
GOM Media Player can play all the most popular video formats by default: AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, and more!
Screen capture allows you to take a screenshot of your video directly from GOM Player.
advanced features. Customize brightness, contrast and saturation.

Operating Systems: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows Server
Developer: GRETECH CORP
Version: 2.2.53.5169
Size: 14MB 

ඔන්න එහෙනම් පහලින් බාගන්න                                                                                                                                                                                
මෙන්න එහෙනම් බාගන්න                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   
                                                                                                                                                 

No comments:

Post a Comment