මෙන්න බාගන්න තවත් වෙබ් browser එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, August 14, 2014

මෙන්න බාගන්න තවත් වෙබ් browser එකක්

Download Google Chrome 37.0.2062.35 (Beta) For Windows                                        

මෙන්න අපෙන් තවත් වෙබ් browser එකක්.මේක ඇවිල්ලා Google Chrome කියන browser වර්ගයේ අලුත්ම version එක.ඔයාලත් ගිහින් බාගන්න.
Language:
en
Release date:පහලින් බාගන්න 

මෙන්න බාගන්න 

                   

No comments:

Post a Comment