මෙන්න සුපිරි game එකක් WWE Raw Ultimate Impact 2012 - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, August 1, 2014

මෙන්න සුපිරි game එකක් WWE Raw Ultimate Impact 2012

WWE Raw ultimate impact 2012 (pc game)

WWE කියපුවහම ඉතින් අපෙ කොල්ලො සමහරක් මැරිගන නෙ ඉන්නෙ 1කෙ 1ක අයිටම්ස් වලට,කොහොමද රෙස්ලින් බලද්දි මර ෆන් නෙ එ ෆන් 1ක අපිටත් ගන්න තිබ්බා නම් මෙන්න,,


WWE_Raw_ultimate impact 2012 (pc game)

System requirements:Minimum: PentiumIII-500, 128MB RAM, 8MB 3D Card
Recommended: PentiumIV-1.0, 256MB RAM, 32MB 3D Card

ඔන කොම්පුටෙර් 1කක් ගහන්නත් පුලුවන්=====================================================================


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න

No comments:

Post a Comment