මෙන්න අපෙන් තවත් පට්ට game කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, August 1, 2014

මෙන්න අපෙන් තවත් පට්ට game කෑල්ලක්

TOM CLANCYS GHOST RECON FUTURE SOLDIER අලුතින්ම අපු ගැම් 1කක්

ඔන්න දෙන්න යන්නෙ අලුතින්ම අපු ෆට්ට ගැම් කැල්ලක්
Tom.Clancys.Ghost.Recon.Future.Soldier-SKIDROW


proudly presents
Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier (c) Ubisoft
21-06-2012....Release Date - Protection.............Ubisoft DRM
TFS..............Game Type - Disk(s).....................BluRay


ඔන්න එහෙනම් ඔන කරන  requirements  ටික බලා ගන්නකො.......

Minimum hardware requirements:

Supported Operating Systems: Windows® XP (with Service Pack 3)/Windows Vista® (with Service Pack 2)/ Windows 7® (with Service pack 1), both 32 bit & 64 bit versions
PROCESSOR: Intel Pentium D 3.0 Ghz or AMD Athlon64 X2 4400+ 2.2Ghz
RAM: 1GB Windows XP / 2GB Windows Vista or Windows 7
VIDEO CARD: 256 MB DirectX–compliant, Shader 4.0–enabled video card**
DIRECT X®: DirectX 9.0c
DVD-ROM DRIVE: DVD-ROM speed 4x, dual-layer drive
SOUND CARD: DirectX 9.0c – compliant sound card
HDD space : 25 GB

Recommended Configuration:

CPU: Intel Core2 Quad Q9450/ AMD Phenom II X4 940 or higher
RAM: 2 GB Windows® XP / 3 GB Windows Vista® & 7®
Graphics Card: 1024 MB DirectX–compliant, Shader 4.0–enabled video card based on nVidia GeForce GTX 460 or AMD/ATi HD 5850 or better

=======================================================================

ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න


******මෙන්න බාගන්න******
ඔන්න මෙ විදිහට ඉන්ස්ටොල් කර ගන්නකො

INSTALL NOTES

1. Unpack the release
2. Mount or burn images
3. Install
4. Copy everything from the SKIDROW folder into the game installation
5. Start game and you will be presented with the Ubisoft login screen
6. Username is of course SKIDROW, leave it like that
7. Type anything as password and put a mark in “remember me”
8. Hit the Play button!
9. Play the game
10. Support the companies, which software you actually enjoy!

No comments:

Post a Comment