මෙන්න තවත් පට්ට game එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, August 8, 2014

මෙන්න තවත් පට්ට game එකක්

Risen 2 Dark Waters-SKIDROW


මෙක නම් ගැම්ස් 1කක් හිහිහිහිහි
Risen 2: Dark Watersමෙ ගැම් 1ක ගැන පොඩි විස්තරයක්Game Details


Genre: Action RPG
Developer: Piranha Bytes, Wizarbox
Publisher: Deep Silver
Official Game Site: Risen 2: Dark Waters


Risen 2: Dark Waters Minimum System Requirements

PROCESSOR Dual core with 2.1 GHz
VIDEO CARD AMD Radeon 3870 or NVidia GeForce 8800 GTX (512 MB VRAM)
MEMORY 2 GB system RAM
OS Windows XP (with Servicepack 2)
HDD SPACE 5.5 GB hard disk space required
ADDITIONAL INFO AUDIO: DirectX compatible sound chip
NET: connection for online activation required======================================================================

මෙන්න බාගන්න
INSTALL NOTES

2. Mount or burn image
3. Install
4. Copy everything from the SKIDROW folder into the game installation
5. Play the game
6. Support the companies, which software you actually enjoy

2 comments: