මෙන්න ගිහින් බාගන්න Mozilla Firefox - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, August 14, 2014

මෙන්න ගිහින් බාගන්න Mozilla Firefox

Download Mozilla Firefox 32.0 Beta 1 For Windows

                                       
                                               මෙන්න ඉන්ටෙර්නෙට් යන්න  Mozilla Firefox browser එකේ අලුත්ම version එක ඔයාලත් ගහින් බාගන්න මේක.පට්ටම පට්ට speed මේ වෙබ් browser එක.........
File size:
33.63 MbLanguage:
en
Release date:

පහලින් ගිහින් බාගන්න.......

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

No comments:

Post a Comment