තවත් පට්ට pc ගේමක් Max Payne 3 - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 2, 2014

තවත් පට්ට pc ගේමක් Max Payne 3

Max Payne 3-RELOADED දැනට හොදම මැක්ස් PC ගැමක්

ඔයලා දන්නවනෙ මැක්ස් පෙයින් ගෙම් 1ක ගැන මෙන්න එ ගැම්ස් මලවෙ අලුත්ම හොට් ම ගැම්ස් 1ක මෙක ෆට්ටම ෆට්ට Max Payne 3මෙකට ඔන කරන System Requirements ටික මෙන්න Minimum System Requirements of Max Payne 3
OS: Windows XP/Vista/7
Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.4 Ghz / AMD Athlon 64 X2 5200+
Memory: 2 Gb
Hard Drive: 35 Gb free
Video Memory: 512 Mb
Video Card: nVidia GeForce 8600 / ATI Radeon HD 3450
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard
Mouse
DVD Rom Drive===================================================================


මෙක බා ගෙන මෙහෙමයි කර ගන්නෙ

2. Burn or mount the image
3. Install the game. When it tries to get updates after install, abort.
Then install the required game updates found in the CrackUpdates dir on
DVD4 (Launcher, Social Club, MP3 main game).
4. Copy over the "profiles" dir, also found in the Crack dir on DVD4 to
your DocumentsRockstar GamesSocial Club dir.
(/USERPROFILE/DocumentsRockstar GamesSocial Club).
5. Copy over the cracked content, ie. the rest of the files, from the Crack
dir on DVD4 to your installation dir.
6. Play the game offline. Make sure that all the games exe files are blocked
from going online by using your system or third party firewall to prevent
outgoing connections on every game exe file. Do this before starting the
game. Going online and using your own profile might be possible, but it
is at your own risk.
7. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!
8. Enjoy Max Payne 3-RELOADED


මෙන්න එහෙනම් බාගන්න

No comments:

Post a Comment