දක්ෂයෙක් වෙන්න මෙන්න Shortcuts රොත්තක්ම - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 2, 2014

දක්ෂයෙක් වෙන්න මෙන්න Shortcuts රොත්තක්ම

 දක්ෂයෙක්  වෙන්න  කැමති  ඔබට  මෙන්න     Shortcuts රොත්තක්ම.
  
            

කෙටි මාර්ගයක් කියන වචනය බොහෝ දෙනෙක් කැමති බව නොරහසක්. මොකද කියනව නම් ඕනෑම දෙයක් කෙටියෙන් ඉක්මට කරගන්න හැම කෙනෙක්ම කැමතියි.කාලය රන් හා සමාන නිසා කාලය ඉතුරු කර ගන්න ඕනෑම විෂය පථයකදී කෙටි මාර්ග කෙටි ක්රම යොදා ගන්න එක බොහෝ ප්රයෝජනවත්.එත් එක්කම මතක කරන්න ඕන ඕනවට වඩා කෙටි මාර්ග හොයන්න යන එකත් තරම් හිතකර දෙයක් නම් නොවේ.එත් තැනෙ හැටියට ඇණේ ගහන්න අපි බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. දේ සාමාන් ජීවිතයට එකතු කර ගන්න ගමන් මේ කියන්න යන කෙටි මාර්ග පරිගණක සදහා අදාල වන්නක්.කාලය ඉතිරි කර ගන්නත් ඉක්මනින් කාර්යක්ෂමව වැඩකටයුතු කර ගැනීමටත් පහසුව සදහාත් Shortcut බොහෝ ප්රයෝජනවත් වෙන්ව.මේ දීල තියෙන්නේ පහලින් වගේ එකතුවක්.
බොහොම ප්රයෝජනවත් වෙයි කියල හිතනවා.ටික කලක් මේ ක්රම අනුගමනය කරනකොට ඔබටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ සෙයින් එදිනදා වැඩ පරිගණක වැඩකටයුතු පහසු කර ගන්න Shortcut ඉවහල් වන බව.English වලින් තිබුනට තේරුම් ගන්න තරම් අපහසුවක් වෙන එකක් නැ.මොකද එදිනද භාවිතා වෙන වචන පරිගනකය භාවිතයේදී නිරන්තරයෙන් ඇසගැටෙන වචන නිසා.සිංහලෙන් දැම්මනම් බරසාර වචන තේරුම් ගන්න අපහසු වෙන නිසයි English වලින්ම දාන්න දැම්මේ.

Keyboard Shorcuts (Microsoft Windows)

1. CTRL+C -   Copy

2. CTRL+X -   Cut 

3. CTRL+V -   Paste 

4. CTRL+Z -   Undo 

5. DELETE -   Delete 

6. SHIFT+DELETE
     
Delete  the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin

7. CTRL while dragging an item
    Copy the selected item

8. CTRL+SHIFT while dragging an item
     Create a shortcut to the selected item

9.   F2 key
     
Rename the selected item

10. CTRL+RIGHT ARROW
      
Move the insertion point to the beginning of the next word

11. CTRL+LEFT ARROW
      
Move the insertion point to the beginning of the previous word

12. CTRL+DOWN ARROW
      
Move the insertion point to the beginning of the next paragraph

13. CTRL+UP ARROW
      
Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph

14. CTRL+SHIFT with any of the arrow keys
     
 Highlight a block of text

15. SHIFT with any of the arrow keys
      
Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document

16. CTRL+A
      
Select all

17. F3 key
   
  Search for a file or a folder

18. ALT+ENTER
      
View the properties for the selected item

19. ALT+F4
    
  Close the active item, or quit the active program

20. ALT+SPACEBAR
      
Open the shortcut menu for the active window

21. CTRL+F4
     
Close the active document in programs that enable you to have
       multiple documents   open simultaneous sly

22. ALT+TAB
      
Switch between the open items

23. ALT+ESC
      
Cycle through items in the order that they had been opened

24. F6 key
     
Cycle through the screen elements in a window or on the desktop

25. F4 key
   
   Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer

26. SHIFT+F10
     
 Display the shortcut menu for the selected item

27. ALT+SPACEBAR
     
 Display the System menu for the active window

28. CTRL+ESC
      
Display the Start menu

29. ALT+Underlined letter in a menu name
     
 (Display the corresponding menu) Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the         corresponding command)

30. F10 key
   
   Activate the menu bar in the active program

31. RIGHT ARROW
      
Open the next menu to the right, or open a submenu

32. LEFT ARROW
      
Open the next menu to the left, or close a submenu

33. F5 key
      
Update the active window

34. BACKSPACE
      
View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer
35. ESC
      
Cancel the current task

36. SHIFT when you insert a CD-ROM-into the CD-ROM drive
      
Prevent the CD-ROM from automatically playing


Microsoft Natural Keyboard Shortcuts

1. Windows Logo
    
Display or hide the Start menu

2. Windows Logo+BREAK

     D
isplay the System Properties dialog box

3. Windows Logo+D
   
 Display the desktop

4. Windows Logo+M
     Minimize all of the windows

5. Windows Logo+SHIFT+M
    Restore the minimized windows

6. Windows Logo+E
    
Open My Computer

7. Windows Logo+F
    
Search for a file or a folder

8. CTRL+Windows Logo+F
    
Search for computers

9. Windows Logo+F1
    
Display Windows Help

10. Windows Logo+ L
      
Lock the keyboard

11. Windows Logo+R
      
Open the Run dialog box

12. Windows Logo+U
      
Open Utility Manager

13. Right SHIFT for eight seconds
      
Switch Filter Keys either on or off

14. Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN
      
Switch High Contrast either on or off

15. Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK
      Switch the Mouse Keys either on or off

16. SHIFT five times
      S
witch the Sticky Keys either on or off

17. NUM LOCK for five seconds
      
Switch the Toggle Keys either on or off

18. Windows Logo +U
      
Open Utility Manager


 Windows Explorer Keyboard Shortcuts

1. END
    
Display the bottom of the active window

2. HOME
    
Display the top of the active window

3. NUM LOCK+Asterisk sign (*)
    
Display all of the sub folders that are under the selected folder

4. NUM LOCK+Plus sign (+)
    
Display the contents of the selected folder

5. NUM LOCK+Minus sign (-)
  
  Collapse the selected folder

6. LEFT ARROW
   
 Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder

7. RIGHT ARROW
   
 Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder


MMC Console Window Keyboard Shortcuts

1. CTRL+P
    Print the current page or active pane

2. ALT+Minus sign (-)
     Display the window menu for the active console window

3. SHIFT+F10
    Display the Action shortcut menu for the selected item

4. F1 key
    Open the Help topic, if any, for the selected item

5. F5 key
    Update the content of all console windows

6. CTRL+F10
    Maximize the active console window

7. CTRL+F5
     Restore the active console window

8. ALT+ENTER
    Display the Properties dialog box, if any, for theselected item

9. F2 key
    Rename the selected item

10. CTRL+F4
      Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the       console.   

Remote Desktop Connection Navigation

1. CTRL+ALT+END
    Open the Microsoft Windows NT Security dialog box

2. ALT+PAGE UP
    Switch between programs from left to right

3. ALT+PAGE DOWN
    Switch between programs from right to left

4. ALT+INSERT
    Cycle through the programs in most recently used order

5. ALT+HOME

    Display the Start menu

6. CTRL+ALT+BREAK
    Switch the client computer between a window and a full screen

7. ALT+DELETE
    Display the Windows menu

8. CTRL+ALT+Minus sign (-)
    Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same     functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.

9. CTRL+ALT+Plus sign (+)
    Place snapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboard and provide the same         functionality as pressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.

Dialog Box - Keyboard Shortcuts

1. CTRL+TAB
    Move forward through the tabs

2. CTRL+SHIFT+TAB
    Move backward through the tabs

3. TAB
    Move forward through the options

4. SHIFT+TAB
    Move backward through the options

5. ALT+Underlined letter
    Perform the corresponding command or select the corresponding option

6. ENTER
    Perform the command for the active option or button

7. SPACE BAR
    Select or clear the check box if the active option is a check box

8. Arrow keys
    Select a button if the active option is a group of option buttons

9. F1 key
    Display Help

10. F4 key
     Display the items in the active list

11. BACKSPACE
      Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box


Shortcut Keys for Character Map
After you double-click a character on the grid of characters,
you can move through the grid by using the keyboard shortcuts:

1. RIGHT ARROW
    Move to the rightor to the beginning of the next line

2. LEFT ARROW
    Move to the left orto the end of the previous line

3. UP ARROW
    Move up one row

4. DOWN ARROW

   Move down one row

5. PAGE UP
    Move up one screen at a time

6. PAGE DOWN
    Move down one screen at a time

7. HOME
    Move to the beginning of the line

8. END
    Move to the end of the line

9. CTRL+HOME
    Move to the first character

10. CTRL+END
      Move to the last character

11. SPACE BAR
      Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected

Microsoft Management Console (MMC)
                                            Main Window Keyboard Shortcuts


1. CTRL+O
    Open a saved console

2. CTRL+N
    Open a new console

3. CTRL+S
    Save the open console

4. CTRL+M
   Add or remove a console item

5. CTRL+W
   Open a new window

6. F5 key
    Update the content of all console windows

7. ALT+SPACE BAR
    Display the MMC window menu

8. ALT+F4
    
Close the console

9. ALT+A
    Display the Action menu

10. ALT+V

      Display the View menu

11. ALT+F
     
 Display the File menu

12. ALT+O
      
Display the Favorites menu


ඔන්න එහෙනම් ඔයාලටත් පුළුවන් දක්ෂයෙක් වෙන්න............
                                        එහෙනම් තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු........ මං ගියා...........

                                                                                   ඔයාලට සදා ජය!!!!!!!!!!!  

No comments:

Post a Comment