මෙන්න අපේ කස්ටියට තවත් වැදගත් පොඩි software කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, August 14, 2014

මෙන්න අපේ කස්ටියට තවත් වැදගත් පොඩි software කෑල්ලක්

Skype අලුත්ම Version එක මෙන්න


                   කොහොමද   කස්ටියට. ඔන්න ඉතින් අඳ අරන් ආවා හැමෝටම වගේ වැඳගත් වෙන Skype app එකේ අලුත්ම  Version එක හැබැයි මේ New Skype Version එක sp/2 වල නමි වැඩ  කරන්නෑ මේ App එක sp/3  windows 7 windows 8 වලට නමි එලටම වැඞ පහල තියෙන Link එකට ගිහින් බා ගන්නකෝ New Skype වශන්  එක 

එහෙනමි අපි ගියා ... 

පහලින් බාගන්නකෝ 

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න 

                               ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment