මෙන්න ගේනවා වටින software කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 16, 2014

මෙන්න ගේනවා වටින software කෑල්ලක්

Download Power ISO Latest Version for Windows                 Power ISO Latest Version

Power ISO is a ISO file processing tool, which allows you to open,edit,compress,extract,create,encrypt,split and convert ISO files.
Power ISO supports most image CD / DVD-ROM (ISO, BIN, NRG, DAA, and other formats), support drag-and-drop
PowerISO Features :
Open and extract ISO File - Create ISO file from hard disk files or CD/DVD-ROM - Edit an existing ISO file - Create bootable USB drive.
Power ISO is also able to burn Blu-ray discs and convert popular image types to ISO and BIN format. 
Power ISO is fully supported on Windows 64-bit and runs completely stable on either 32- or 64-bit operating systems


Download Power ISO Latest Version for Windows - Free Download
Operating Systems:  Windows 8 , Windows 7, Windows Vista, Windows XP 
  Version: 5.9  (
Feb 15, 2014)
File Size : 5.58 MB
Developer: power iso

පහලින් බාගන්න 

No comments:

Post a Comment