මෙන්න තවත් වාසි software එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 16, 2014

මෙන්න තවත් වාසි software එකක්

uTorrent Free Download for Windows                  


                                          
මේ software එක ගොඩක් වටිනවා.අපෙ යාළුවන්ට මේකත් බාගෙනම බලන්නකො..........


                                         uTorrent for Windows
uTorrent is an powerful tool and most popular BitTorrent client in the world, that enables you to download and manage .torrent files from the web.


Features: Configurable bandwidth scheduler, No advertising or spyware, Unicode support, UPnP support, Protocol Encryption 
some options that will allow you to manage your downloads, such as, pause, cancel, resume...
and some options that will allow you to manage your downloads, such as, pause, cancel, resume...                             


uTorrent Free Download for Windows - Latest Version
Operating Systems: Windows 8 , Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows xp 
 Version: 3.4.1  (released: 10-Apr-2014)
Developer: BitTorrent Inc

 Homepage: utorrent.com
 License: Freeware

පහලින් බාගන්නකො එහෙනම් 
 
Download uTorrent for Windows : DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment