මෙන්න අපෙන් virus Gard එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 2, 2014

මෙන්න අපෙන් virus Gard එකක්

Bitdefender Total security 2014

ඔන්න මම අද ඔයාලට දෙන්න සිරාවටම ලෝකයේ අංක 1 නැතහොත් වැඩිම දෙනෙක් භාවිතා කරන හොඳම Anti Virus Gard එක..ලෝකයේ ජනප්‍රියම Virus Gard අතරින් එකක් තමයි Bitdefender කියන්නේ.....වැඩිකතා ඕනි නැ ඔයාලත් බාගෙනම බලන්නකෝ 32-Bit,64-Bit Version දෙකම තියනවා......


                                                               

                                                                 <<Download>>
                                                                  32-Bit Version
                                                                  64-Bit Version
                                                                

No comments:

Post a Comment