මෙන්න ගිහින් බාගන්න WinRAR 2014 - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, August 16, 2014

මෙන්න ගිහින් බාගන්න WinRAR 2014

Download WinRAR 2014 Latest Version                                  


මෙන්න ගේනවා අපේ යාළුවන්ට ගොඩක් වටිනා software එකක්.මේක ගොඩක් වටිනවා ෆයිල් දිග අරින්න සහ අකුලන්න.ඒනිසා මේක ගොඩක් වටිනා software එකක්,ඔයාලත් මේක ගිහින් බාගන්න.

                                                 WinRAR 2014 Latest Version 

WinRAR is a powerful archiver and archive manager. WinRAR is an archiving utility that completely supports RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, LZH, ARJ, TAR, GZ,  
JAR, ISO, 7Z, ACE, UUE, BZ2, Z archives.
WinRAR allows you to split archives into separate volumes easily, making it possible to save them on several disks for example.

                                                WinRAR 2014 Features:

Complete support for RAR and ZIP archives, and unpacking of CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z and Z archives.
WinRAR 2014 offers a number of service functions, such as setting a password, adding archive and file comments.
very strong general and multimedia compression, archive protection from damage, processing of ZIP and other non-RAR archives,  scanning archives for viruses, authenticity verification, NTFS and Unicode support, programmable self-extracting archives(SFX), strong AES encryption, support of multivolume archives...
It is one of the few applications that are able to create RAR archives.

                                  


Download WinRAR 2014 Latest Version - Free Download
Operating Systems: Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
 Developer: Alexander Roshal
Version: 5.01
Size: 38MB
                 
පහලින් එහෙනම් බාගන්නකො...........                                                                           
                                   
                                      download WinRAR for windows
                                                   DOWNLOAD

                                  download WinRAR for Mac
                                                  DOWNLOAD

                                download WinRAR for Linux
                                                   DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment