මෙන්න ඔයාලට ආතල් එකේ ගහන්න පුළුවන් ගේම් එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, September 24, 2014

මෙන්න ඔයාලට ආතල් එකේ ගහන්න පුළුවන් ගේම් එකක්

American Lowriders 2012


          
  


ඔන්න කොල්ලනෙ දෙන්න යන්නෙ ෆිල්ම් 1කක් නම් නෙමෙයි ජුන්ඩි අලුතින්ම අපු හොට් හොට් ගෙමක් 

අලුත් කිව්වට අලුත්මත් න ඉතින් ටිකක් විතර අලුත්...........
අහ් ඔන එහෙනම් පහලින් බලා ගන්නකො ඩිටෙල්ස්........
   ➽➽➽➽➽➽  American Lowriders  ➽➽➽➽➽➽


Year: 2012
Genre: Racing / Simulator
Developer: Red Dot Games
Publisher: PlayWay
Publication Type: License
Language: English, Polish
Sound language: English, Polish
Crack: Inside

Recommended system requirements:

√ Operating system: Windows XP / Vista / 7
√ Processor: Intel Pentium 4 processor with a clock frequency of 2 GHz
√ Memory: 512 MB
√ Hard drive space: 1 GB
√ Sound device: compatible with DirectX 9.0c
√ Video: 128 MB RAM

Description:

Enter the world of night racing and lowrider competitions. Buy your ride and keep it in good condition to compete with other bidders. Earn respect to race with the best drivers and the progress in the underground community, to eventually become the next king of the neighborhood racing.


Installation: 


1- Unpack, burn or mount
2- Install the game
3- Play the game!


image
image
image
image
==============================================================

අහ් ඔන්න එහෙනම් පහලින් බා ගන්න එ වගෙමයි ඔන පරිගනකයක ගහන්න පුලුවන් කොල්ලනෙ.....

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න

                         
                             
                              එහෙනම් මම යනවා.....ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!

No comments:

Post a Comment