මෙන්න ඔයාලට මගෙන් සුපිරි ගේම් කෑල්ලක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, September 16, 2014

මෙන්න ඔයාලට මගෙන් සුපිරි ගේම් කෑල්ලක්

Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad

      

ඔන්න තවත් ෆට්ට ගෙම් කැල්ලක්.......
Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad-SKIDROW


මෙන්න එහෙනම් ඔන කරන system requirements සහා මේ ගෙම් එකේ ඩිටෙල්ස් ටික බලා ගන්න.....

Release name: Red.Orchestra.2.Heroes.of.Stalingrad.GOTY-HI2U
Size: 8.9 GB
Genere: First-Person Shooter
Publisher: Tripwire Interactive
Developer: Tripwire Interactive
Release Date: 27.05.2012
Language: ENG


Minimum

OS: Windows XP/Vista/7
Processor: Dual Core 2.3 GHz or better
Memory: 2 GB
Graphics: 256 MB SM 3.0 DX9 Compliant NVIDIA® GeForce 7800 GTX or better ATI® Radeon® HD 2900 GT or better
DirectX®: DirectX 9.0c
Hard Drive: 8 GB free hard drive space
Sound: Windows Supported Sound Card
Other: Broadband Internet Connection required
======================================================================


හරි ඔන්න එහෙනම් පහලින් බාගන්න

INSTALL NOTES

2. Mount or burn image
3. Install
4. Copy all files from the SKIDROW folder to the game installation
5. Play the game
6. Support the companies, which software you actually enjoy!
No comments:

Post a Comment