මෙන්න අපේ කොල්ලෝ ගොඩක් ආස කරන ආමි ගේමක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Tuesday, September 16, 2014

මෙන්න අපේ කොල්ලෝ ගොඩක් ආස කරන ආමි ගේමක්

Iron Front Liberation 1944

               
ඔන්න ඔයලට දෙන්න යන්නෙ තවත් ෆට්ට ගනයෙ ගේම් එකක් මෙක අවිල්ලා මරගෙන මරෙන ගේම් එකක් හිහිහිහිහි බොරුවට කිව්වෙ මෙක අවිල්ල ආමි ගේම් එකක් අපෙ කොල්ලො ගොඩක් ආස යුධ ගේම් වලට නෙ..... මෙන්න එහෙනම්.......
Iron Front Liberation 1944-RELOADED          

Publisher: Deep Silver
Developer: X1 Software
Release Date: 25 May 2012
Genre: Tactical Shooter

System RequirementsOS:Windows XP, Windows Vista or Windows 7
Processor:Dual-core Intel Core 2.4 GHz or AMD Athlon 2.4 GHz
Memory:1 GB RAM
Graphics: Nvidia Geforce 8600GT or ATI Radeon 3650 or faster with Shader Model 3 and 512 MB VRAM
Hard Drive:10 GB HD space

==============================================================

හරි මෙන්න එහෙනම් පහලින් බාගන්න


මෙ විදිහට ඉන්ස්ටොල් කර ගන්න.....

2. Burn or mount the image
3. Install the game, when asked for a serial enter one of the following


F9G3-66VRF-69KG9-HZ90H-M6C4S
553M-90RRE-LJ3MM-6X9Z2-K1GXC
RHCP-30SGW-H46RD-57P1Z-FH59D


4. Copy over the contents of the /Crack dir on the disc to your installation directory
5. Play the game. We recommend not going online with it, as usual

No comments:

Post a Comment