මෙන්න සුපිරියටම icon හදන්න සුපිරි soft එකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, September 22, 2014

මෙන්න සුපිරියටම icon හදන්න සුපිරි soft එකක්

මෙන්න සුපිරියටම  icon හදන්න සුපිරි soft එකක්
real_world_icon_editer

මේකෙන් කරන්න පුලුවන් දේවල් ‍විශාල පමාණයක් 
කරගන්න පුලුවන් 
3D icon making
photo icon making
වැනි දේවල් වගේම මෙමගින් ලබා දී ඇති
සියුම් tools වලින් ඉතාමත්ම හොද තත්වයේ
icon එකක් සාදාගැනීමට හැකිවේ

 screenshot3D icon making screenshot

එහෙනම් කට්ටියම මෙතනින් download කරන්න


No comments:

Post a Comment