කිසිම software එකක් නැතුව වෙන ඕනෑම රටකින් Google Search කරමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, September 5, 2014

කිසිම software එකක් නැතුව වෙන ඕනෑම රටකින් Google Search කරමුද?

ඔන්න මම අද කියල දෙන්න යන්නේ සුපිරි වැඩක් ගැන.

හැම රටකටම google  search  engine එක වෙනස්ව් එනවා එහනම් අපිට තියෙන්නේ.lk එහනම් ඔන්න මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඕනෑම රටක google Search Engine එහෙකින් Search කරන්නේ කොහොමද කියලා 
හරි එහනම් මම පහලින් දාන්නම් ඒ රටට අදාළ web address එක එහනම් වැඩේ කොහොමද කියලා බලන්නකෝ හරි ගියොත් අනිවා comment එකක් දාන්න.


Country Name
Google Search Engines List

Afghanistan(.com.af)

American Samoa(.as)
Anguila(.com.ai)
Antigua and Barbuda(.com.ag)
Argentina(.com.ar)
Armenia(.am)
Australia(.com.au)
Austria(.at)
Azerbaijan(.az)
Bahrain(.com.bh)
Bangladesh(.com.bd)
Belgium(.be)
Belize(.com.bz)
Bolivia(.com.bo)
Bosnia and Herzegovina(.ba)
Botswana(.co.bw)
Brazil(.com.br)
British Virgin Islands(.vg)
Bulgaria(.Bg)
Burundi(.bi)
Canada(.ca)
Chile(.cl)
Colombia(.com.co)
Congo,Democratic republic of the(.cd)
Congo,Republic of the(.cg)
Cook Islands(.co.ck)
Costa Rica(.co.cr)
Croatia(.hr)
Cuba(.com.cu)
Czech Republic(.cz)
Denmark(.dk)
Djibouti(.dj)
Dominica(.dm)
Dominican Republic(.com.do)
Ecuador(.com.ec)
Egypt(.com.eg)
EI Salvador(.com.sv)
Estonia(.ee)
Ethiopia(.com.et)
Fiji(.com.fj)
Finland(.fi)
France(.fr)
Gambia(.gm)
Germany(.de)
Gibraltar(.com.gi)
Greece(.gr)
Greenland(.gl)
Guatemala(.com.gt)
Guernsey(.gg)
Haiti(.ht)
Honduras(.hn)
Hong kong(china)(.com.hk)
Hungary(.hu)
Iceland(.is)
India(.co.in)
Inonesia(.co.id)
Ireland(.ie)
Isle of Man(.co.im)
Israel(.co.il)
Italy(.it)
Jamaica(.com.jm)
Japan(.co.jp)
jersey(.co.je)
Jordan(.jo)
Kazakhstan(.kz)
Kenya(.co.ke)
Kyrgyzstan(.kg)
latvia(.lv)
Lesotho(.co.Is)
Libya(.com.ly)
Liechtenstein(.li)
Lithuania(.lt)
Luxembourg(.lu)
Malawi(.mw)
Malaysia(.com.my)
Malta(.com.mt)
Mauritius(.mu)
Mexico(.com.mx)
Micronesia(.fm)
Mongolia(.mn)
Montserray(.ms)
Morocco(.co.ma)
Namibia(.com.na)
Nepal(.com.np)
netherlands(.nl)
New Zealand(.co.nz)
Nicaragua(.com.ni)
Norfolk Island(.com.nf)
Norway(.no)
Oman(.com.om)
Pakistan(.com.pk)
Panama(.com.pa)
Paraguay(.com.py)
Peru(.com.pe)
Philippines(.com.ph)
Pitcairn(.pn)
Ppland(.pl)
Potugal(.pt)
Puerto Rico(.com.pr)
Qatar(.com.qa)
Romania(.ro)
Russia(.ru)
Rwanda(.rw)
Saint Helena(.sh)
San Marino(.sm)
Saudi Arabia(.com.sa)
Senegal(.sn)
Seychelles(.com.sg)
Slovakia(.sk)
Slovenia(.si)
South Africa(.co.za)
South Korea(.co.kr)
Spain(.es)
Sri Lanka(.lk)
St.Vincent and the Grenadines(.com.vc)
Sweden(.se)
Switzerland(.ch)
Taiwan(.com.tw)
Tajikistan(.com.tj)
Thailand(.co.th)
The Bahamas(.bs)
Tonga(.to)
Trinidad and Tobago(.tt)
Turkey(.com.tr)
Turkmenistan(.tm)
U.S Virgin Islands(.co.vi)
Uganda(co.ug)
Ukraine(.com.ua)
united Arab Emirates(.ae)
United Kingdom(co.uk)
united States of America(.com)
Uruguay(.com.uy)
Uzbekistan(.co.uz)
Venezuela(.co.ve)
Vietnam(.com.vn)
Zambia(.co.zm)

1 comment: