කිසිම app එකක් නැතුව ඔයාගේ android phone එකේ files/folders හන්ගමුද? - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, October 17, 2014

කිසිම app එකක් නැතුව ඔයාගේ android phone එකේ files/folders හන්ගමුද?


                                     

ඔන්න අද කියන්නේ ඔයාගේ files/folders කිසිම app එකක් නැතුව ඔයාගේ android phone එකේ hide කරගන්න හැටි.ඔන්න එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු.

1.මුලින්ම file manager එකට යන්න.
2.දැන් file manager එකේ setting වලට යන්න.
          file-manager-settings-screenshot
3.දැන් තියෙනවා නේද Show hidden files කියල එකක් අන්න එක select කරන්න.
   දැන් ඔයාට hide කරන්න ඕන folder එක මෙන්න මේ නමින් rename කරගන්න.
              .techabrel

ඔන්න එහෙනම් වැඩේ ඉවරයි.ආයිත් ඒ folder එක ගන්න ඕනනම් අර show hidden files කියන එක unmark කරන්න.ඔන්න එහෙනම් අපි ගියා.

No comments:

Post a Comment