"නිර්භය තැනැත්තා"මෙන්න ඔයාලට දමිළ ච්ත්‍රපටයක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Saturday, October 11, 2014

"නිර්භය තැනැත්තා"මෙන්න ඔයාලට දමිළ ච්ත්‍රපටයක්

Anjaan (2014) 

                
                            
                                                                                                                                        චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ක‍තා‍ව‍ට ‍යන්‍‍න ‍ක‍ලින්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ප‍සු‍බි‍ම ‍ගැ‍න ‍පොඩ්‍‍ඩක්‍ ‍බ‍ල‍මු ‍නේ. ‍මේ‍කේ ප්‍රධා‍න ‍න‍ළු‍වා ‍ඔ‍යා‍ලා ‍ක‍වු‍රුත්‍ ‍දන්‍‍න, ‍සිං‍‍ගම්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍මා‍ලා‍වෙන්‍ ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍ජ‍නප්‍රිය වූ “‍සූර්‍යා”‍ය. ‍එ‍මෙන්‍‍ම ප්‍රධා‍න ‍නි‍ළි ‍ච‍රි‍ත‍ය ‍ර‍ග ‍දක්‍‍වන්‍‍නේ, ‍කො‍ලි‍වු‍ඩ‍ය, ‍ටො‍ලි‍වු‍ඩ‍ය ‍‍ඉ‍තා‍මත්‍ ‍ජ‍නප්‍රිය ‍නි‍ලි‍ය‍ක ‍ව‍න “‍ස‍මන්‍‍තා”‍ය. ‍මැ‍ය ‍සූර්‍ය‍යා ‍ස‍ම‍ග ‍එක්‍‍ව ‍ර‍ග‍න ‍ප‍ල‍මු ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍මෙ‍ය‍යි. ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍ස‍ද‍හා ප්‍රසිද්‍‍ධ ‍න‍ළු ‍නි‍ළි ‍කැ‍ලැක්‍ ‍සම්‍‍බන්‍‍ද ‍වී ‍සි‍ටි‍න‍වා....... ‍
මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍එ‍න “‍අ‍යි‍ටම්‍” ‍ගී‍ත‍යක්‍ ‍ස‍ද‍හා Chitrangada Singh ‍රං‍‍ග‍න‍යේ ‍ධා‍ය‍ක ‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම Vidyut Jamwal ‍ස‍හ‍ය ‍අ‍නු ප්‍රධා‍න ‍ච‍රි‍ත‍ය‍ක‍ට ‍ධා‍ය‍ක ‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා.‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍වර්‍ගී‍ක‍ර‍න‍ය ‍වෙ‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ action thriller film ‍එ‍කක්‍ ‍වි‍දි‍හ‍ට‍යි. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ, ‍කො‍ලි‍වු‍ඩ‍යේ ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ප්‍රසිද්‍‍ධ ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක ‍ව‍ර‍යෙක්‍ ‍ව‍න N. Lingusamy‍ය. ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය Yuvan Shankar Raja ‍වි‍සි‍නි. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍නි‍කුත්‍ ‍වු‍නේ, 15 August 2014 ‍දි‍න‍දී‍ය.

‍‍‍දැන්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍‍යේ ‍ක‍තා‍ව ‍පැත්‍‍ත‍ට ‍හැ‍රෙ‍මු. ‍ක‍තා‍ව ‍මු‍ලින්‍‍ම ‍ප‍ටන්‍ ‍ගන්‍‍නේ ‍ම‍දු‍රා‍සි‍යේ ‍ඉ‍ද‍ලා ක්‍රිශ්‍‍නා ‍කි‍ය‍ලා ‍කෙ‍නෙක්‍ ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍අ‍යි‍යා‍ව ‍හො‍යා‍ගෙ‍න ‍මුම්‍‍බා‍ය‍ට ‍එ‍න ‍දර්‍ශ‍න‍ය‍කින්‍ය. ක්‍රිශ්‍‍නා ‍මුම්‍‍බා‍ය‍ට ‍ඇ‍විත්‍ ‍ත‍ම ‍අ‍යි‍යා ‍රා‍ජූ ‍ව ‍හො‍යන්‍‍න ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍මේ ‍අ‍ත‍ර ‍මෙ‍යා‍ට ‍දැ‍න ‍ගන්‍‍න ‍ලැ‍බෙ‍න‍වා, ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍අ‍යි‍යා ‍මුම්‍‍බා‍යේ ‍හි‍ටි‍ය ‍ලො‍කු ‍බා‍යි ‍කෙ‍නෙක්‍(‍මැ‍ර‍යෙක්‍ ‍ව‍ගේ ‍කෙ‍නෙක්‍) ‍කි‍ය‍ලා. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍අ‍යි‍යා‍ගේ ‍හ‍තු‍රෝ ‍මේ ‍මල්‍‍ලි‍ව ‍හො‍යන්‍‍න ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍ඒ ‍අ‍ත‍ර ‍මල්‍‍ලි ‍අ‍යි‍යා ‍ගා‍ව ‍වැ‍ඩ ‍ක‍ල ‍ක‍රීම්‍ ‍බා‍යි ‍කි‍ය‍ලා ‍කෙ‍නෙක්‍‍ව ‍හ‍මු‍වෙ‍ලා ‍අ‍යි‍යා ‍ගැ‍න ‍විස්‍‍ත‍ර ‍අ‍හ‍න‍වා. ‍එ‍ත‍කො‍ට ‍දැන ‍ගන්‍‍න ‍ලැ‍බෙන්‍‍නේ ‍අ‍යි‍යා ‍මැ‍රි‍ලා ‍කි‍ය‍ලා. ‍ම‍ම ‍මෙච්‍‍ච‍ර‍යි ‍කි‍යන්‍‍නේ. ‍ඉ‍තු‍රු ‍ටි‍ක ‍ඔ‍යා‍ල‍ට ‍බා‍ර‍යි. ක්‍රිශ්‍‍නා ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍ක‍වු‍ද? ‍ඇ‍යි ‍අ‍යි‍යා‍ව ‍හො‍යන්‍ ‍මුම්‍‍බා‍ය‍ට ‍ආ‍වේ? ‍අ‍යි‍යා‍ගේ ‍හ‍තු‍රන්‍ ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍පස්‍‍සෙන්‍ ‍පන්‍‍නන්‍‍නේ ‍ඇ‍යි? ‍රා‍ජූ‍යි, ක්‍රිශ්‍‍නා‍යි ‍දෙන්‍‍නා‍ම ‍එක්‍‍කෙ‍නෙක්‍‍ද? ‍එ‍හෙ‍ම ‍වෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍‍ද? ‍මේ ‍ව‍ගේ ප්‍රශ්‍‍න ‍රා‍ශි‍ය‍ක‍ට ‍පි‍ලි‍තු‍රු ‍දැ‍න ‍ගන්‍‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍න‍ර‍බන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා ‍ආ‍රා‍ධ‍නා ‍ක‍ර‍න‍වා.....
 ✿✿✿✿✿✿  පහලින් බාගන්න එහෙනම්  ✿✿✿✿✿✿
මෙන්න එහෙනම් බාගන්න
සිංහල උපසිරසි මෙතනින් බාගන්න
 
සිංහල උපසිරසි බයිස්කෝප් වෙතිනි )
             එහෙනම් මම යන්නයි හදන්නේ....ඔයාලගේ අදහස් මේ පොස්ට් එකට දන්න මතක් කරලා....                  ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!

No comments:

Post a Comment