ඔයාගේ Desktop පට්ට ඔරලෝසු ටිකක් මෙන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Thursday, October 9, 2014

ඔයාගේ Desktop පට්ට ඔරලෝසු ටිකක් මෙන්න

Cute Clocks Gadget For Your Windows Desktop

                                       


ඔන්න මම ද ඔයාලට දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ Desktop එක ලස්සන කරගන්න.වෙලාවට වැඩ කරගන්න මම දෙන්නේ ලස්සනම ලස්සන ඔරලෝසු කිහිපයක්....ඔයාල දන්නවා ඇතිනේ ගැජට් පහසුකම තියෙන්නේ Windows 7 වලට කියලා.
ඒත් Windows 8 අයත් ගොඩක් ඉන්න නිසා,ඒ අයට මේ ගැජට් පහසු කාම එක් කරගැනීම සදහා පහලින් යන්න.... 

Active Windows 8 

                                                   Image result for go icon
                                                
                                             ( මෘකාංගය අලුත්.com වෙතිණි )         


ඔන්න එහෙනම් දැන් ගැජට් ටික ගැන පොඩ්ඩක් බලමු.......


Gadget file size: 127.31 KB

Gadget file name: ModernClockGT7.gadget
මෙන්න බාගන්නGadget file size: 64.33 KB
Gadget file name: iPhoneClock.gadget
මෙන්න බාගන්න


Gadget file size : 661 KB
Gadget file name : RetroClocks2.gadget
මෙන්න බාගන්නGadget file size : 163.49 KB
Gadget file name : BlackAndBrownClock.gadget
මෙන්න බාගන්න


Gadget file size : 10.92 KB
Gadget file name : HD Time
මෙන්න බාගන්නඑහෙනම් මම ගියා.....
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment