රස්තියාදු නොවී ඕන කරන Softwares Direct බාගන්න - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Monday, October 6, 2014

රස්තියාදු නොවී ඕන කරන Softwares Direct බාගන්න

DDownloads 3.0 (Portable Extract Wizard

 අදත් ගෙනාවා පොඩි  අපිට වැදගත් වෙන පොඩි Tool එකක්. මේ Tool එකෙන් පුලුවන් අපිට එදිනෙදා පරිගණකය බාවිතයේදි ඕන කරන Softwares කිසිදු වෙබ් අඩවියකට යන්නේ නැතුව මේ දීලා තියන පුන්චි මෘදුකාංගය බාවිතා කරලා ඒ මෘදුකාංග වල දැනට නිකුත් වෙලා තියන
Latest Version එකෙන්ම අදාල Software Direct Download කරගන්න.  මේකේ Software ටික Category
කරලා තියන නිසා ඕන කරන මෘදුකාංග  තෝරගෙන ලේසියෙන්ම බාගන්න පුලුවන්.

Downloads මෘදුකාංගය  මෙතනින් බාගන්න.

http://www.ddownloads.net/download/viewdownload/30-ddownloads-portable/124-ddownloads


Feature Overview

 • Provides Direct Download links for Essential Applications after Re-Installing Windows.
 • We only Link to "Safe" and "Malware free" pages.
 • We only Link to Pages which provides the most current Version of the App
 • We only add the Best Apps of each Category, so you don't need to comb through the Web to find the best App for your needs. We have them all at a glance.
 • Directly Downloads Apps in all its Variants (Setup, Portable, Slim, Toolbar-free)
 • Provides next to Apps also Links to Codecs, Service Packs etc.
 • Works with Signature files which are regulary updated.  New apps are added every day.
 • We only add to our Databases Free/Open Source Apps
 • DDownloads is fully Portable
 • DDownloads is Freeware
 • DDownloads is lightweight and uses a small memory footprint
 • Supports all Windows Version (x86 bit & 64 bit)
DIRECT DOWNLOAD


No comments:

Post a Comment