ඔයාගේ android device එක speed කරගන්න කරන්න පුළුවන් පුංචි වැඩ ටිකක් - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Wednesday, November 12, 2014

ඔයාගේ android device එක speed කරගන්න කරන්න පුළුවන් පුංචි වැඩ ටිකක්


කොහොමද ඉතින්.අද කියන්නේ පුංචි පුංචි දේවල් ටිකක් ඔයාගේ android device එකේ speed එක වැඩි කරගන්න.මේ මන් කියන ඒවානම් ගොඩක් යාළුවො දන්නවා.ඒ වගේම නොදන්න යාළුවොත් ඇතිනේ.

ඔයාගේ android එකේ ඔයා use කරන්නේ නැති app uninstall කරන්න.
home screen එකේ වැඩිපුර තියෙන widgets අයින් කරන්න.
normal wallpaper එකක් දාගන්න.
app cache clear කරන්න.
animation disable කරන්න.
තව ඉතින් කැමතිනම් රූට් කරලා android වක speed කරන app ටිකකුත් ගත්තනම් ගොඩම තමා.

clean master වගේ app එකක් ගත්තොත් රූට් නොකරම යම්තාරමක් ඔයාගේ android device එක speed කරගන්න පුලුවන්.තව ඒ වගේ app ගොඩක් තියෙනෝ.හැබැයි ඒවා වැඩ කරන්නේ රූට් කරපුවටද කිලා බලල ගන්න නැත්නම් අපරාදේ data....................................

No comments:

Post a Comment