පියාබන android man කෙනෙක්ව බ්ලොග් එකට දාමු - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, December 26, 2014

පියාබන android man කෙනෙක්ව බ්ලොග් එකට දාමු


කොහොමද යාලුවනේ.ඔන්න ඔයාගේ බ්ලොග් එකට android man කෙනෙක්ව අරගෙන ආවා.මේක දැන්මට බ්ලොග් එක slow වෙන්නේ නැ.ඔන්න එහෙනම් මන් පහලින් code එක දානවා.ඔයාල ඒක blogger.com එකට ගිහින් layout එකේ add gadget වලින් මේ html code එක දානකො.මේකේ username කියන එකට ඔයාගේ twitter account එකේ username එක දෙන්න.ඔන්න එහෙනම් code එක.

<script type="text/javascript" src="http://makingdifferent.github.io/blogger-widgets/flying_android_man.js"\></script>
<script type="text/javascript">
var twitterAccount = "username";
var tweetThisText = "tweet test";
tripleflapInit();

</script><noscript><span style="font-size:11px;">Flying android man Widget By <a href="http://www.makingdifferent.com\">makingdifferent.com</a></span></noscript>
ඔන්න යාලු එහෙනම් අපි ගියා.........................................

No comments:

Post a Comment