ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රව්සර් වල මතකයේ තබා ගන්නා තොරතුරු මකමු. - Aluth Tricks - අලුත් ට්‍රික්ස්

Friday, December 12, 2014

ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රව්සර් වල මතකයේ තබා ගන්නා තොරතුරු මකමු.

Privacy Eraser Software


ඔන්න අපි තවත් මෘදුකාංගයක් හදුනවා දෙනවා....මෙම මෘදුකාංගයෙන් අපි අන්තර්ජාල පරිහරණයේදී ඇතුලත් කරන ඉන්ටර්නෙට් වෙබ් බ්‍රව්සර් වල 
මතකයේ තබා ගන්නා.....  • Password
 •  Internet cache
 • Browsing history
 • Address bar history
 • cookies
 • typed urls
 • autocomplete history
 • Index.dat files 

Windows වල මතකයේ තබා ගන්නා..... • Run history
 • Search history
 • open/save history
 • recent documents
 • Temporary files
 • Recycle bin
 • Clipboard
 • Taskbar jump lists
 • DNS cache
 • Log files
 • Memory dumps
 • Error reports
යනාදී සියල්ලම එක ක්ලික් එකකින් මකලා දාන්න පුලුවන්....Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera යන සියලුම ප්‍රධාන වෙබ් බ්‍රව්සර් සදහා සහාය දක්වනවා....

මෙන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටිකක්.....

මෙන්න එහෙනම් බාගන්න.....


(4.29MB) විතරයි.....

එහෙනම් මම යනවා.....
ඔයාලගේ වටිනා අදහස් මේ පොස්ට් එකටත් දාන්න අමතක කරන්න එපා!!!
ඔයාලට ජයෙන් ජය!!!!


No comments:

Post a Comment